GOKDERE MADRASAH

GOKDERE MADRASAH

GÖKDERE MEDRESE
BURSA GÖKDERE MEDRESESİII.Bayezıd döneminin (1481-1512) ünlü müderrislerinden Zeyrekzade Paşa Çelebi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.Medresede ilk ders verenlerden birisi gökderelizade Mehmed Efendi olduğundan yapı günümüzde bu isimle anılmaktadır ayrıca yapı "Paşa Çelebi Medresesi"ve kayhan çarşısı içinde bulunduğu için "Kayhan Medresesi"Olarak ta anılmaktadır açık avlu medreselerden olan yapı çift eyvanlıdır dikdörtgen planlı avlunun Doğu batı ve kuzey yönünde revaklar bulunmaktadır revakların arkasında on adet oda bulunmaktadır avlunun güney yönünde kubbeyle örtülü ve mihraplı bölüm (eyvan) eskiden dershane ve mescit olarak kullanılmıştır.2006.yılında Osmangazi belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilmiştir.

GÖKDERE MADRASAH
It is know that this madrasah was uilt by Zeyrekzade Pasha Çelebi, one of the famous madrasah teachers, during the reign of Bayezid II (1481-1512). As Gokderelizade Mehmet Efendi was one of the first persons who taught at this madrasah, this structure today is called with this name. It also is called ''Pasha Çelebi Madrasah'' ''Kayhan Madrasah'' becasuse of being situated in ''Covered Kayhan Market''This madrasah, which is one of those with an open courtyard, is built with a double iwan.The courtyard, which is built w,th a rectangular plan, has riwaqs in eastern, western and northern dirention. Behind them, there are 10 rooms.The southern part of this courtyard is domed and has a mihrab (iwan); this section was used formerly as a classroom and as masjid.This stucture was restored in 2006 by Osmangazi Municipality according to its original plans

BURSA GÖKDERE MEDRESESİ"Paşa Çelebi Medresesi
Olarak ta anılan Gökdere medresesi 15.yüzyıl ortalarında Paşa Çelebi adındaki hayırsever ve bilgin bir kişi tarafından yaptırılmıştır medrese gökderelizade ahmed efendi (vefatı 1652) kayyımzade Mustafa Efendi (vefatı 1658) gibi şahsiyetler müderrislik yapmıştır yapı
1906.yılından sonra bir süreliğine kadınlar hapishanesi olarak kullanılmıştır zaman içinde neredeyse tamamen unutulan medrese birçok yakın zamanlı tarihi kaynakta "yok olup giden tarihi eser "olarak yer almıştır açık avlulu medreseler grubuna giren yapı güney yönünde Osmalı döneminde dersane olarak kullanılan bir ana eyvan ve kuzeyde giriş eyvanıyla çift eyvanlıdır kubbeli giriş eyvan'ından revaklı avluya geçilir on odası bulunan medresenin her bir odasında ocak bulunur.Tarihi yapının "kurtulabilir durumda "olduğu tespit edilmesiyle birlikte Osmangazi belediyesinin Bursa  tarih ve kültür yolu canlandırma projesi ana başlığı altındaki tarihi ve kültürel mirası koruma ve yaşatma çalışmaları bünyesinde ele alınıp projelendirilmiştir kökeni vakıf olmasın a karşın Bursa da özel mülkiyete satılmış onlarca yapıdan biri olan medresenin kamulaştırma işlemlerine 2004. yılında başlanmış mülk sahibi ninde konuya olumlu yaklaşmasıyla birlikte işlemler kısa sürede sonuçlanmıştır medreseye ait rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak 2005.yılı başlarında Bursa kültür ve tabiat varlıkları koruma bölge kuruluna onaylattırılmıştır projelerin müteakip uygulama ihalesi yapılarak hızlı bir şekilde aslına uygun olarak restore edilmiştir


BURSA GÖKDERE MEDRESESİThis historic buılding called "paşa çelebi madrasah"reference to the information in the register of Bursa was build in 15th centruy by a charitable and a scholar person named paşa çelebi the madrasah includes 12 rooms and a large classroom(main inner court) the top face of dome of the madrasah is clothed with lead gökderelizade ahmed efendi (died in 1652) kayyımzade  mustafa efendi (died in 1658) were the popular scholars of the madrasah the building serves as a woman prison for a while  after 1906.The madrasah forgotten almost completely in the time takes place in many nearby historical sources as a dissolved historic building the building classifled in the open yard madrasah group has two inner courts the main one is located at the south it's used classroom in ottoman period and the other at the north entrance inner court opens into the court with colonnade the madrasah has ten rooms a cookstone is available at every room upon determination  of the historic building is reconstructable it has been projed under the protection and sustenance works of historic and cultural heritance under the main title of Bursa history and culture road reanimation project of our municipality althoungh the source is foundation nationalization procederus for the madrasah one of many historic buildings sold to the private proprietorship started in 2004 and with positive approach of the owner the procedure concluted in the short time building surveys restitution and restoration project implementation contract has been concluded by tender and restaration works was immediately started restaration finişhed by osmangazi municipality in 2006. gökdere madrasah culture center with character has been brung together with that is from Bursa again.


 BURSA GÖKDERE MEDRESESİ

BURSA GÖKDERE MEDRESESİ

GÖK DERE MEDRESE NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GO TO GÖK DERE Madrasa GET DIRECTIONS