BURSA SEVDAM : DEVLET.HATUN.TÜRBE
DEVLET.HATUN.TÜRBE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
DEVLET.HATUN.TÜRBE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

18 Aralık 2020 Cuma

BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY TÜRBESİ

Aralık 18, 2020 0
BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY TÜRBESİ
BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY TÜRBESİ 
BEDREDDİN MAHMUD TÜRBESİ
Türbeyi Sultan II.Murad'ın Saray adamlarından Bedreddin Pars Bey inşa ettirmiştir Pars Ailesinin kurucusu olan Pars Bey'in asıl adı Bedreddin Mahmud Baba adı ise Abdullah'tır 14 Eylül 1445 Tarihli bir Vakıf Kaydı bulunmaktadır ilk Vakıf Senedinin Yanması üzerine düzenlenmiş bulunan bu Vakıf kaydında Pars Bey "Emirü'l-azam ve Kadri'l-Muazzam" (Meşhur ve Çok değerli) deyimi ile anılmıştır Kendisi eskiden burada bulunan Zaviyesine Bağlar Bahçeler Değirmenler ile birlikte Yazır ve Umurbey Köylerini Vakfetmiştir Mevcut Türbe Sekizgedn Planlı olup üzeri Kubbe ile örtülmüştür Türbede Bedreddin Pars Bey'e ait olduğu bilinen bir Sanduka yer almaktadır.BEDREDDİN MAHMUD TÜRBESİ
MAUSOLEUM OF BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY This Mousoleum was built by bedreddin Pars Bey one of the courtiers of Sultan Murad II.the original Pars Bey who also was the founder of the Pars Family was Bedreddin Mahmud his father's name however was Abdullah there is a waqf document burnt a second one was issued describing Pars Bey as "Emiru'l-azam" and "Kadri'l-Muazzam" or famous and "very valuable" person he donated the villages of Yazır and Umurbey together with their vineyards
theirgardens and their mills to his "Zaviye" or hermitage which was situated here in former times the today's mausoleum is built with an octagonal plan and is covered with a dome inside there is a sarcophagus known to be the one of Bedreddin Pars Bey..

29 Kasım 2020 Pazar

YENİÇERİLER - TÜRK İMPAROTORLUĞUNUN SEÇKİN ASKERLERİ

Kasım 29, 2020 0
YENİÇERİLER - TÜRK İMPAROTORLUĞUNUN  SEÇKİN ASKERLERİ

Yeniçeriler - Türk İmparatorluğunun Seçkin Askerleri

Osmanlı Yeniçeri Askeri
Yeniçeriler Osmanlı (Türk) İmparatorluğunun seçkin elit askerleri idiler Sadece Sultan'a sadık özel dövüş makinesi gibiydiler zaman içinde kendi kendilerini yok ettiler.Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının genişlemesi ile, artan asker ihtiyacını karşılamamaktaydı. Bunun üzerine yine 1. Murat
döneminde ve yine Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın çalışmalarıyla devşirme sistemine geçildi. Bu sisteme göre Balkanlar ve Anadolu'da yaşayan Hristiyan ailelerden Tercihen Balkanlar'da, Yunan, Arnavut ve Sırplar belli şartlara uyan ve yaşları 8-14 arasında değişen oğlanlar alınıyordu Avrupalılar tarafından kan vergisi olarak bilinen bu sistemin kendine has şartları vardı. Bu şartlar;Birbirine 40 evden daha yakın hanelerden çocuk alınmaması;Ailede birden fazla erkek evlat olması,Alınacak oğlanın bir kusurunun bulunmaması,Alınacak oğlanın yakışıklı olması. Ne çok uzun, ne çok kısa ne de herhangi bir sakatlığının bulunmaması,Zeki olması,İyi huylu olması,idi. Seçilecek çocukların ileride idari görevler de alma ihtimaline karşı ince elenip sık dokunan bir seçim yapılmaktaydı.ve önce Türk ve İslam adetlerini öğrenmeleri için çocuğu olmayan Türk ailelere veriliyordu.Yeniçeri Ocağı, Padişah’a bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmının büyük kısmını oluşturmaktaydı Sultan onları yanına aldı eğitti ve İslam'a yönlendirdi. Bu çocuklar Yeniçeri oldu.Evlenmelerine ve çocuk babası olmalarına izin verilmedi. Hayatları sürekli eğitime adanmıştı.padişaha sadık askerler, sadece tek bir amaç için yetiştirildiler. Osmanlı imparatorluğunun gücünü yükseltmek ve sürdürmek.Yeniçeriler padişahın kişisel korumalarıydı. Yurt dışından alındıkları için Osmanlı halkına hiç bir zaman sempati duymadılar.Daha sonra güçlerinin farkında olan Yeniçeriler, padişahı kendilerine daha fazla ayrıcalıklar vermeye zorladı. Evlenmelerine izin verildi. İş yapmalarına izin verildi. Rütbeleri kalıtsal hale geldi.Roma imparatorluğundaki Pretorian Muhafızlara benzer hale geldiler. Sultanları iktidara getirmek veya tahttan indirmek. gibi güçleri artık kendilerinde hissediyorlardı Sultanlar “kendi kölelerine tabi” olmaya öfkelendirdi Yeniçerilerin gücü de kendi ölümlerinin bir kaynağıydı. Haklarına sıkı sıkıya sarılıp padişahları kontrol ederek her türlü reforma direndiler. Evlilerin sıradan hayatına düşkün olmaları ve eğitim yerine iş ticaret yapmaları askeri yeterliliklerinin ve gücünün boşa gitmesine neden oldu.Sonunda Osmanlı İmparatorluğu'na yük oldular. 19. yüzyılın ortalarında padişah, yıkımlarını lagv edilmelerini dikkatle planladı. Müthiş askeri güç yok edildiğinde. yüzlerce yeniceri askeri idam edilmişti.


Osmanlı Yeniçeri Askeri

THE JANİSSARİES-THE ELİTE SOLDİERS OF THE

TURKİŞH EMPİRE

The Janissaries were the elite elite soldiers of the Ottoman (Turkish) Empire. They were just like a special fighting machine loyal to the Sultan, they destroyed themselves over time. With the expansion of the borders of the Ottoman Empire, they did not meet the increasing need for soldiers. Thereupon, during the 1st Murat period and again with the works of Çandarlı Kara Halil Hayreddin Pasha, the recruitment system was started. According to this system, from Christian families living in the Balkans and Anatolia Preferably in the Balkans, Greeks, Albanians and Serbs, boys between the ages of 8-14 and meeting certain conditions were taken. This system, known as blood tax by Europeans, had its own conditions. These conditions are; No children from households closer than 40 houses to each other; More than one male in the family The son to be taken has no fault, The boy to be taken is handsome. He was neither too tall nor too short nor had any disability, being intelligent, having good natures. A selection was made, which was scrutinized and often touched by the possibility of the children to be elected to take on administrative duties in the future. First, they were given to Turkish families who had no children to learn Turkish and Islamic customs. He took, educated and directed to Islam. These children became Janissaries and were not allowed to marry or have children. Their lives were devoted to continuous training. Soldiers loyal to the padisha were trained for one purpose only. To raise and maintain the power of the Ottoman empire. The Janissaries were the sultan's personal bodyguards. They never sympathized with the Ottoman people because they were taken from abroad. The Janissaries, who were aware of their power later on, forced the sultan to give them more privileges. They were allowed to marry. They were allowed to do business. Their rank became hereditary, and they became similar to the Pretorian Guard in the Roman empire. To bring the sultans to power or to depose them. Sultans were angry at being "subject to their own slaves".The power of the Janissaries was also a source of their own death. They resisted all kinds of reform by holding tightly to their rights and controlling the sultans. The fact that married people indulge in ordinary life and do business instead of education has caused their military competence and power to be wasted.They eventually burdened the Ottoman Empire. In the middle of the 19th century, the sultan carefully planned their demolitions to be lagged. When the formidable military power is destroyed. hundreds of defeated soldiers were executed.

Osmanlı Yeniçeri Askeri


2 Haziran 2016 Perşembe

ORUÇ BEY TÜRBESİ

Haziran 02, 2016 0
ORUÇ BEY TÜRBESİ
ORUÇ BEY TÜRBESİ
ORUÇ BEY TÜRBESİBursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir
Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi tarafından da görevlendirilmiştir daha sonra çelebi Mehmed'in hizmetine girerek 1422.yılında Beyler Beyi olmuş ve ardından II.Murad zamanında Vezirlik görevine getirilmiştir burada bulunan yekpare mermer kapaklı sanduka'nın Oruç Beye ait olduğu söylenmektedir ortadaki mermer sanduka Oruç Bey'in kardeşi Mahmut bey'in kızı Zeynep hanım'a vefatı (1510) aittir üçüncü mezar ise yine Oruç Bey'in ailesinden bir kisiye aittir Oruç Bey'in kabri ve yanındaki mezar taşları 2008.yılında Osmangazi belediyesi tarafından düzenlenerek türbe haline getirilmiştir.

MAUSOLEUM OF ORUÇ BEY
ORUÇ BEY TÜRBESİOruç Bey a statesman from Bursa is the son of kara timurtaş pasha and the younger brother of umur (omur) bey he was a commander during the reign of Yıldırım Beyazıd (1389-1403) appointed to this duty by süleiman çelebi later on he joined  the services of çelebi mehmed baceme beylerbeyi of governor-general in 1422. and thereafter was appointed to the duty of a "vizier"in the times of murad II.ıt is said that the sarcophagus with its monolithic marble cover situated in this mausoleum is the one of Oruç bey the marble sarcophagus in the centre the one of zeynep hanım (died 1510) the doughter of mahmud bey the younger brother of oruç bey in the third sarcophagus too there is a family member of oruç bey buried in 2008.the gravesite of oruç bey and the tomstones next to it were rearrenged by osmangazi munıcipality and thus transformed into a mousoleum


ORUÇ BEY TÜRBESİ

ORUÇ BEY TÜRBESİ

13 Kasım 2015 Cuma

SARAYLILAR TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Kasım 13, 2015 0
SARAYLILAR TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİYapıldığı zaman ve yaptıranı ile ilgili bilgi bulunmamakla birlikte Mimari üslubundan 15.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir Türbe Saraylı kadınlar oldukları düşünülen Mahidevran Hatun'un ablaları Akile Hanım ile belkıs Hanım'a atfedilmektedir yapı "cariyeler Türbesi"adı ilede anılmaktadır Muradiye Türbeleri içinde etrafı açık olan iki yapıdan biridir (diğeri ebe Hatun Türbesi) üzeri premidal külah ile örtülü olan Türbe Muradiye Külliyesi içinde bu şekilde örtülmüş tek yapıdır Türbe içinde iki sanduka bulunmaktadır 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

SARAYLILAR MAUSOLEUM /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİAlthough there is no information neither on the date of construction of this mausoleum nor on its
sponsor due to its architectural style it is estimated to have been built in the 15th century it is attributed to the women who are from the palece  Akile and Belkıs the elder sisters of Mahidevran Hatun this structure is also called "cariyeler" mausoleum this open sided mausoleum is one of two structures situated within the Muradiye Mausoleum (the other one is the "ebe (Midwife) hatun"Mausoleum) this mausoleum is covered with a pyramidal spire it is the only structure within Muradiye Külliye complex having such type of covering inside this mausoleum there are two sarcophagi the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

SARAYLILAR TÜRBESİ

SARAYLILAR TÜRBESİ

SARAYLILAR TÜRBESİ

27 Ekim 2015 Salı

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYE'Sİ

Ekim 27, 2015 0
ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYE'Sİ
ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYE'SİTürbe Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa adına kardeşi II.Selim tarafından 1573 yılında inşa ettirilmiştir 1553. yılında Konya Ereğli'sinde vefat eden Şehzade Mustafa'nın naaşı Bursa ya getirilerek önce başka bir yere defnedilmiş yaklaşık yirmi sene başka bir yerde gömülü kaldıktan sonra adına yaptırılan Türbesine defnedilmiştir Türbenin Mimarı Derğahı-Ali Çavuşlarından Mehmed Çavuş olup hassa baş Mimarı Sinan'ın tavsiyesiyle bu işin ona verildiği bilinmektedir yapının inşaatında Bursa sarayından alınma mermer levha ve Sutun gibi Bizans dönemine ait bazı yapı malzemeleri kullanılmıştır iç mekan duvarları 16.yüzyıl natüral üslup ve iznik çinileriyle kaplı olup kalem işi süslemeler dikkat çekicidir 19.yüzyıl sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16 yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak yeniden özgün mimarisine yakalamıştır Türbenin içinde bulunan dört sanduka Şehzade Mustafa Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Hatun Şehzade Bayazıd'ın oğlu Osman'a ait olduğu bilinmektedir diğer sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİMOUSOLEUM OF PRINCE MUSTAFA/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ This mausoleum was built in 1573.for shehzade Mustafa son of Süleiman the magnificent by his brother Selim II.the funeral of shehzade Mustafa who died in 1553.in Ereğli (konya county) was brought to Bursa where he first was buriedin another place after about twenty years in that place he then was buried in this mausoleum which was built for him ıt is known that the architect of this mausoleum was Mehmet Çavush one of the supervisors of "dergah-i Ali"dervish lodge and that he was entrusted with this work on recommendation of Sinan chief architect of hassa some building metarials from the Byzantine era such as marble plates and columns brought from Bursa sarayı place were used in ıts construction the structure's walls are covered with İznik tiles and richhand-drawn ornaments which are remarkable the tiles aremade in the naturelistic style of the 16th century and covered by broque decoration elements during the 2013.restoration this plastering was rasped and the hand-drawn ornaments dating back to the 16th centruy below it appeared and thus were resurrected ıt is known that the four sarcophagi placed inside this mausoleum are those of Shehzade Mustafa of mahidevran Hatun his mother and of Osman son of Shehzade Bayezıd there is another sarcophagus in this mausoleum whose identity is unknown the mauseloum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ


ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ
ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ

2 Mayıs 2015 Cumartesi

TUZ HAN

Mayıs 02, 2015 0
TUZ HAN

BURSA TARİHİ TUZ HANITUZ HAN Han 1454 yılında kara Timurtaş paşa'nın oğlu umur bey tarafından kendi adıyla anılan camisine gelir getirmesi amacıyla akar niteliğinde yaptırılmıştır dikdörtgen avlu etrafında iki katlı olarak sıralanmış üzerleri beşik tonoz ile örtülü odalardan oluşur odaların önünde ise yine tonozlarla örtülü revaklı kısım bulunur yapının doğu batı ve güney cephelerinde tonoz örtülü revak ikinci kata kalan kuzey cephede ise ahşap revak görülmektedir yapının duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüştür üst katta 23 alt katta 20 odası bulunmaktadır yapı Bursa'nın en küçük hanlarından biridir yapının kemer ve tonoz içleri yapılan restorasyonla sıvanmış avluya bakan cepheleri ise taş ve tuğla dokusuyla gösterilmiştir yapı avlusunda ve dış cephesinde iki sıra kirpi saçak kullanılmıştır yapıda üst kat odalarının bacaları da taş ve tuğladan yapılarak üzeri alaturka kiremitle örtülmüştür Osmangazi Belediyesinin tarih ve kültür yolu canlandırma projesi kapsamında yer alan önemli bölgelerinden biri olan çarşı bölgesinde yürüttüğü en önemli çalışmaları arasındadır yapılışından bugüne değin muhtelif zamanlarda kısmi onarımlar geçiren han daha sonra kaderine terk edilerek bir anlamda çarşının arka deposu niteliğinde kullanılmıştır tuz pazarı caddesinde bulunan hanın varlığı restorasyon öncesi algılanamaz durumdaydı hanın iç kısmı ise tarihi görünümünden yoksun harap ve düzensiz bir haldeydi tamamı özel mülkiyette bulunan hanın tüm olumsuzluklardan kurtarılması yeniden hayata döndürülmesi amacıyla Osmangazi belediyesi tarafından onaylı restorasyon projesi üzerinden uygulama ihalesi 2006 şubat ayında yapılmıştır han nın mülk sahipleri ve han derneği ile birlikte restorasyon çalışmasını etkileyen güçlükler ve olumsuzlukların giderilmesinin ardından haziran 2006 tarihinde fiilen başlanmıştır han girişi ve hana ait okçular çarşısına bakan dükkan cepheleri ahşap katlanır kepenk ve ahşap saçak silmesi ile yapılmış tarihi dokuya uygun hale getirilerek han nın dışardan da algılanırlığı sağlanmıştır restorasyon kapsamında tuz pazarı caddesinde bulunan ana giriş kapısı haricinde nilüfer köylü pazarı tarafından bir giriş daha açılarak  yaya sirkülasyonun arttırılması amaçlanmıştır mayıs 2007 tarihinde tamamlanan restorasyon çalışmasıyla tuz hanın makus talihi değişmiş tekrar özgün yapısına kavuşturulan tuz han tarihi Bursa çarşısındaki önemli yerini yeniden almıştır.


TUZZ INN
BURSA TARİHİ TUZ HANIthe ınn was construcded as a real estate in 1454 bu umur bey son of timurtaş paşa as a finansal income source for the umur bey mosgue the building is constructed araund a sguare court with two flors each of these floors being covered with gable arch in front of the rooms there there is an arcade part covered with gable arch there is a gable arch covered arcede at the east west and south sides of the building and a wooden arcade at the north side through where it can be moved upstairs the walls of the building are constructed of hewn stones and bricks the building includes 23 rooms in the upstairs and 20 rooms at the downstaırs the inn is one of the smallest inns of bursa inside of arches of the building are plastered by the restoration sides looking to the courd show stone and brick texture at the court and outer side of the building two row hedgehog eaves are used upstairs chimneys of the building are constructed with stone and brick and covered with türkişh style tile restoration of this building is among one of the important restoration works carried out in the one of the most important regions of bursa the bazaar region under the project for the reconstruction of historical and cultural road by Osmangazi municipality since its consruction the building undergoes some partial restoration works in various times there after it is abandoned to ıts fate and used as a depot for the bazaar the building was not drawing attention before the restoration the inside of the building was away from its original appearence it was damaged and disordered the inn was a pravate estate in order to reconstruct and rescue the inn from all those negalivities in february of 2006 Osmangazi municipality calls for tenders over the approved restoration poreject the work starts up actually on june of 2006 following the termination of negativities blocking the restoration works in cooperition with the owner of the inn and inn foundation the sides of the stores at the inn entrance and those looking to the okçular bazaar heve been recostructed with pliable shutter and wooden eave which made the inn fitting the historical texture and more perceivable under the restoration exceptfor the main gate at the tuzpazarı road with the intention of increasing the food passenger ciculation a new entrance has been opened from the nilüfer villager bazaar.

BURSA TARİHİ TUZ HANI

BURSA TARİHİ TUZ HANI

BURSA TARİHİ TUZ HANI

BURSA TARİHİ TUZ HANI

BURSA TARİHİ TUZ HANI

26 Şubat 2015 Perşembe

I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ

Şubat 26, 2015 0
I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ
I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ                                                                             
I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSASultan I.Murad türbesi oğlu Yıldırım Bayazıd tarafından I.Murad ın yaptırdığı külliyesinin İcerisinde inşa ettirilmiştir 1389 yılında kosava savaş ını kazandıktan sonra harp meydanını gezerken şehit edilen I.Murad ın iç organları kosava daki kabrine gömülmüş ve naaşı daha sonra Bursa ya getirilerek Hüdavendigar camii nin kuzeybatısında bulunan türbeye defnedilmiştir 1855 depreminde yıkılan yapı eski temelleri üzerine dönemin Sultan Abdülaziz tarafından 1863 yılında sanat akımının etkisinde yeniden yaptırılmıştır Türbenin ortasında etrafı pirinç parmaklıklarla çevrili olan sanduka I.Murad a aittir bunu iki yanında Yıldırım bayazıd ın oğulları Süleyman ve Musa çelebilerin sandukaları Yer alır ayrıca pencere kenarında beş sanduka daha vardır bunlardan biri I.Murad ın Oğlu şehzade Yakup a (1389) diğeri Süleyman ın oğlu Orhan a (1429) ve bir diğeri II.Bayazıd ın kefe valisi iken ölen oğlu Mehmed e (1504) aittir türbenin bahçesinde yer alan bir mezarın süslemeli mezar taşı kitabesinden 1902 tarihinde padişahın izniyle buraya gömülen bir hanıma ait olduğu anlaşılmaktadır ayrıca yine türbe kapısının kuzeyinde semte ismini veren halk arasında çekirge sultan olarak anılan meczup bir şahsın kabri yer almaktadır aynı zamanda çekirge sultan I.Murad ın baş müneccimi olmuştur türbenin Güney batsında demir parmaklıklarla çevrili alanda başka yerlerden getirilen şehit Mezarları bulunmaktadır 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING
I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSAthe mausoleum of murad (the sovereing) was built by yıldırım bayezıd within the külliye which was built by his father Murad I. after having won the kosava war in 1389 the inner organs of murad I.who died while inspecting the battlefied were buried in his grave in kosava later his corpse was brought to bursa where it was buried in the mausoleum situated in the north-west of Hüdavendigar mosgue this structure was desroyed in the 1855 earthguake and its reconstruction was ordared by sultan Abdülaziz in 1863 and performed on its old foundations with the period s art trends Murad I.buried in the sarcophagus at the centre of this mausoleum and is surrounded by a brass fence the sacophagi of Süleiman and Musa çelebi the sons of Yıldırım Bayazıd are located at either side there are five other sarcophagi along the windows these belong to ottoman prince Yakup (1389) son of Murad I. to Orhan (1429), son of Süleiman and Mehmed (1504) son of Bayazıd II,who died while he was the governor of caffa respectively an ornamented tombstone inscription indicates that one tomb stuated in the mausoleum s garden belongs to a woman who was buried there in 1902 with the Sultan s permission furthermore there is another tomb situated at the north of the mausoleum s door which is said to be the name of a person called çekirge who gave his name to the guarter in the south western area of this mausoleum which is surrounted by an iron fence there are martry tombs moved from other places located in the site which was inscribed on the UNESCO world heritage list in 20014I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSA

I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSA

I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSAI.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSA

I.MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ  BURSA