1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI

Yeniçerilerin evlenmeleri yasak mı?  Yeniçerilerin başı kimdir?  Yeniçeri devşirme mi?  Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan kimdir?  Yeniçeri ocağı ...

Yeniçerilerin evlenmeleri yasak mı? Yeniçerilerin başı kimdir? Yeniçeri devşirme mi? Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan kimdir? Yeniçeri ocağı Alevi mi? Yeniçerileri ilk kim kurdu?                                                                                          
Bölükbaşı Habib'in, Ermeydanı'ndan "Ayaktaşlar fütur getirmeyin" diye uğurladığı yeniçeriler
Tahtakale, Asmaaltı ve Unkapanı'ndan geçerek Atmeydanı'na yöneldiler. O gece yeniçeri çeteleri Ağa Kapısı'nı ve çeşitli paşa konaklarını basıp yağmalamış; Sadrazam Mehmet Selim Paşa ve yeniçeri ağası bu baskınlardan zor kurtulmuştu. Ama etrafa sadrazamın, yeniçeri ağasının ve ileri gelenlerin katledildiği söylentisini yayarak halkı isyana katmaya çalışıyorlardı. Bâbıâli'nin de basıldığını haber alan sadrazam erkenden Yalı Köşkü'ne geldi. Ağa Hüseyin Paşa ve Mehmet İzzet Paşa'yı çağırttı. Ayaklanma giderek yayıldı. Bazı Bektaşi babaları da teberleriyle (baltalarıyla) ayaklanmacılara destek verdi. Çok sevdiği kuzeni III. Selim'in ölümünden yeniçerileri sorumlu tutan II. Mahmut, Divan toplantısından sonra kararını açıkladı: Sancak-ı Şerif çıkarılacak! Ve yaklaşık 450 yıldır tarih sahnesinde olan Yeniçeri Ocağı'nın sonu geldi. Bundan sonrasıysa tam bir içsavaş manzarasıydı... Sultan, Hırka-i Saadet (Kutsal Emanetler) Dairesi'ne geçti, Sancak-ı Şerif'i mahfazasından çıkartıp sadrazama ve şeyhülislama teslim etmişti. Bu arada, yönetim yanlısı kalyoncular, topçu, humbaracı, lağımcı askerleri akın akın saraya geliyordu. Şehre haber salınmış Müslüman olan herkes Sancak-ı Şerif altında toplanmaya çağrılmış, halk bu çağrıya yanıt vermişti. Tarihçiler o gün İstanbul'da yaşananları "acayip ve tesirli bir gûlgûle (gürültü) peyda oldu" diye aktarıyor. Saray cephaneliği açılarak hükümdarı korumaya gelenlere kılıç ve tüfek dağıtılmış, silahlanan medrese talebeleri de harekete geçmişti. Sonunda sadrazam, şeyhülislam ve vezirlerin başı çektiği sivil, asker, talebe ve ulemadan oluşan yaklaşık 60 bin kişilik bir ordu Sancak-ı Şerif'le birlikte tekbirler getirerek Sultan Ahmet Camii'ne doğru yürüyüşe geçti. Kalabalığın Sultan Ahmet Camii'ne ulaştığını gören yeniçeriler ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Sancak-ı Şerif minbere asıldı ve sadrazamın isteğiyle ulema, "zorbalarla çarpışmanın farz olduğunu" bildiren yeni bir fetva hazırladı. İsyancılar, Etmeydanı'na giden yolları

kesmiş, Kapalıçarşı'dan Haliç'e uzanan Uzunçarşı boyunca barikatlar kurmuş, Beyazıt Camii'ni de işgal ederek Sultanahmet'e giden yolları tıkamıştı. Ağa Hüseyin Paşa'nın komutasındaki topçu birliklerinde yer alan, gaddarlığıyla ün salmış Karacehennem İbrahim Ağa'nın askerleriyle yeniçeriler Horhor Çeşmesi yakınında karşılaştı. İbrahim Ağa, lakabının hakkını verircesine topları ateşledi. Sonuç korkunçtu... Yeniçeriler arkalarında çok sayıda arkadaşlarının cesedini bırakarak Etmeydanı'na doğru çekildi. İkinci bir kol Saraçhane'den Etmeydanı'na doğru yönelmiş, üçüncü bir kol da arkadan sevk edilmişti. Paniğe kapılan isyancılar Yeni Odalar denilen kışlalarına kapanıp, kapıların arkasına taş yığdı. Böylece kendilerini hapsetmekle kalmamış, şehrin diğer bölgelerindeki arkadaşlarını da kaderlerine terk etmişlerdi. Son arabuluculuk çabaları da sonuç vermeyince toplar ateşlendi. Askerler ve halk bu sırada Etmeydanı'na girdi. Topçular da salkım ve yağlı paçavralar atarak Yeni Odalar'da büyük bir yangın çıkardı. Yeniçeriler büyük kayıplar vermiş, ortalık cehenneme dönmüştü. Daha sonra, Şehzadebaşı'ndaki Eski Odalar'a yönelen birlikler buraya sığınan yeniçeri subaylarını ya öldürdü ya da tutukladı. Tutuklananlar Sultan Ahmet Camii'nde sorguya çekildikten sonra hünkâr mahfili altındaki odada idam ediliyor, cesetleri Atmeydanı'ndaki Vakvak Ağacı adı verilen ünlü çınarın altına yığılıyor, çınarın dallarında asılan yeniçeriler sallanıyordu. Şehirde bir sürek avı başlamıştı. Üç gün içinde altı ilâ on bin yeniçeri öldürülmüş, sürülmüş ya da kaçmıştı. Tarihçi Reşad Ekrem Koçu, olaylar sona erdiğinde imparatorluk sınırları dahilinde yaklaşık 140 bin kişinin, yeniçeri olduğu ya da zannedildiği için idam edildiğini belirtiyor. Sadece yeniçeriler değil, İstanbul'daki kışlaları, Yeni Odalar, Eski Odalar ve Ağa Kapısı da olaylar sırasında yakılmış, tahrip edilmişti. Adı yeniçerilerle özdeşleşen Bektaşi tarikatı yasaklanmış, tekkeleri yıkılmıştı. İstanbul yeniden fethedilmiş gibi herkesi bir kurtuluş heyecanı sarmıştı. Binlerce yeniçerinin öldüğü bu olay dönemin tarihçileri tarafından Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay) olarak adlandırıldı. Devletin, yani resmi görüşün tarafından bakıldığında görünen manzara buydu. Ancak diğer taraftan bakıldığında bu olay pek de hayırla anılmıyordu. Osmanlı toplumunun gündelik hayatında önemli yer tutan yeniçerilerin ve Bektaşiliğin ortadan kaldırılması, Reha Çamuroğlu'nun da aralarında yer aldığı bazı araştırmacılar

 

tarafından Vaka-i Şerriye (Kötü Olay) olarak nitelendiriliyor. Her durumda, dört yüzyıldan uzun bir süredir Osmanlı Devleti'nin en seçkin askerleri olarak kabul edilen bu birlikler tarih sahnesinde bir daha rol almamak üzere yok edilmişti. Peki, kimdi bu yeniçeriler? Osmanlı'nın "muhteşem askerleri" bu sona nasıl ulaşmıştı? Yeniçeriler ortaçağın sonlarında Batı Avrasya'da önem kazanan piyade birlikleri ve düzenli orduların ilk örnekleri arasında yer alıyordu. Yeniçeri adı, başlangıçta yayalardan oluşan yeni orduyu belirtiyor olsa da, sonra giderek genişleyen kapıkulu ocakları teşkilatında, piyade güçlerden oluşan en büyük ve nüfuzlu ocağın adı olmuştu. Yeniçeri Ocağı'nın tam olarak ne zaman kurulduğuna ilişkin bilinen kesin bir veri yok. Ancak tarihçiler I. Murat döneminde (1362-1389) kurulduğu konusunda büyük ölçüde hemfikir. Kaynaklara göre, savaş sahnesine ilk kez 1389 Kosova Savaşı'nda çıkıyorlar. Önem kazanmalarıysa, 15. yy. ortalarında savaşlarda ateşli silahların belirleyici rol oynadığı döneme rastlıyor. 1443 ve 1444 Osmanlı-Macar savaşlarının kaderini değiştiriyorlar. Zaten ocağın kurulma amacı da buydu: Balkanlar'a hızla yayılmakta olan Osmanlı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak, manevra kabiliyeti yüksek, dönemin şartlarını yerine getirebilecek bir güce sahip olmak... Daha önce savaşanlar, savaştan sonra kendi işine dönen, Anadolu'nun Türkmen-Müslüman ahalisiydi. Belirli bir askeri düzene bağlı olmamaları nedeniyle fetihlerin devamı için sürekli silah altında ve doğrudan sultana bağlı olacak bir orduya ihtiyaç duyuluyordu. Yüzyıllar boyunca yeniçeri ordusunun başlıca asker kaynağını oluşturacak devşirme sisteminin kökeninde "pençik" uygulaması vardı. Pençik uygulamasına göre, savaşlarda esir alınan her beş esirden biri, hükümdar hakkı adıyla ya da bir çeşit vergi olarak devlete verilirdi. 15. yüzyıldan itibaren sadece pençik usulüyle asker toplamakta ve daha büyük bir ordunun oluşturulmasında güçlükler yaşanınca, Acemi Ocağı'nda eğitilmek üzere devşirme usulüyle asker adayları toplanmaya başlandı. Bunda Osmanlı'nın fetih ve yayılma tutkusunun da rolü vardı. Daha sonra, çıkarılan bir ferman, bir yerleşim yerindeki hane sayısının 40'ta biri oranında, genellikle 14-18 yaşları arasındaki sağlam vücutlu ve akıllı erkek çocukların da devşirilmesi kuralını getiriyordu. I. Mehmet'in hükümdarlığı (1413-20) sırasında eski Türk soylularının tepkisi sonucu dondurulan devşirme yöntemi II. Murat döneminde yeniden hız kazandı ve ünlü Fatih Kanunnamesi'yle yasalaştı. Buna göre Müslüman, Yahudi, Gürcü, Çingene, Kürt, Acem, Arap ve Türkler'in çocukları, evin tek çocuğu, köy kethüdasının çocuğu, çoban ve sığırtmaçlar, köse, kel, doğuştan sünnetli, çok uzun ya da çok kısa boylu olanlar, Türkçe bilenler, zanaatkâr olanlar, İstanbul'u görmüş olanlar devşirilemezdi. Bu yöntem şehirlilere de uygulanmazdı. Boşnaklar'ın devşirilmesi de kuraldışıydı. Devşirme fermanı çıkınca, atanan devşirme emini ve devşirme kâtibi Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Hırvatistan'a giderdi. Devşirmeler genellikle Balkanlar ve Doğu Avrupa'dan seçilirdi. Sadece 1573 yılında Balkanlar ve Anadolu'dan devşirilen çocuk sayısı 8 bine ulaşıyordu. Ancak daha sonraları Anadolu'dan da asker devşirilmeye başlandı. Mimar Sinan da, Kayseri'nin Ağırnas köyünden alınan bir devşirmeydi. Devşirme emini ve memurları sancakbeyi, kadılar ve tımarlı sipahilerin yardımıyla ve köy papazının eşliğinde vaftiz defterinden kimlik tespiti yaptıktan sonra çocukları seçerdi. Bazı aileler için oğullarını devşirme vermek zorunda olmak bir insanlık dramıydı. Ancak, özellikle yoksul olan bazılarına göre, çocuklarının istikbali düşünüldüğünde bulunmaz bir fırsattı. Reşad Ekrem Koçu, Sokollu Mehmet Paşa'nın Cevahirü'l-Menakıp'ta geçen devşirilme hikâyesinde ebeveynlerinin yaşadığı kararsızlığı anlatıyor: "Sultan Süleyman Kanuni'nin ilk saltanat yıllarında faziletli bir adam olarak tanınmış yayabaşılardan Yeşilce Mehmet Bey oğlan devşirme hizmetiyle Bosna'ya gönderilmişti. Usulünce

dolaşarak lâyık olan çocukları ararken Sokol kasabasında Sokolovik adındaki kişizadenin oğlunu gördü ve pek beğendi ve babasından oğlanı istedi. Sokolovik'in aklı başından gidip oğlanı sakladı. Çocuğun bir keşiş dayısı vardı, ilim ve servet sahibiydi. Yeşilce Mehmet Bey'e, oğlana bedel çok para teklif etti. Yeşilce Mehmet Bey rüşveti reddetti, oğlanın ailesini tatlılıkla iknaya çalıştı: 'Ey nadânlar (cahiller)! Bilmez misiniz ki bu müstait (yetenekli) çocuk padişah kapısında saadet-i cavidânîye (ebedi mutluluğa) mazhar olacaktır; onun sayesinde her biriniz servet ve saadete kavuşacaksınız. (...) Bu oğlan bir gün hepinizin elinden tutacaktır.' Velhasıl gerek bu sözlerin tesiri gerekse oğullarını kurtaramayacaklarına akılları erdiğinden oğlanı gizledikleri yerden çıkarıp Yeşilce Mehmet Bey'e teslim ettiler. Yeşilce Mehmet Bey de (...) o yavru şahini yuvasından aldı ve gerek onu gerek diğer maruf ailelerden devşirdiği kırk kadar oğlanı maiyetinden münasip kimseleri katarak Edirne'ye yolladı. Sokolovik oğluna yolda iyi bakılmasını bilhassa emretti." Devşirilenler "sürü" denilen 100-200 kişilik gruplar halinde Edirne yoluyla İstanbul'a gönderilirdi. Burada yeniçeri ağası ve hekimler tarafından kontrol ve muayeneleri yapılır, sünnet edilir ve Müslüman adlarını alırlardı. Bu adlar genellikle Abdullah (Allah'ın kulu), Abdülmennan ya da "abd" (kul, köle) sözcüğüyle başlayan ve babanın gayrimüslim olduğu anlamını taşıyan çeşitli isimlerdi. İçlerindeki yakışıklı, becerikli ve zeki olanlar Galata Sarayı (Galatasaray Lisesi'nin eski adı Mekteb-i Sultani buradan gelir), İbrahim Paşa Sarayı, Edirne Sarayı ve Topkapı Sarayı Enderun bölümünde saray içoğlanı yetiştirilmek üzere eğitime alınırdı. Sağlam yapılı ve güçlü olanlar ise Bostancı Ocağı'na gönderilirdi. Diğerleri de Türkçe ve İslam âdetlerini öğrenmek üzere Anadolu ve Rumeli'deki Türk köylülerin yanına verilirdi. Bu dönemde devşirme oğlanlarının yılda bir kez devşirme ağaları tarafından denetlenmesi zorunluydu. Birkaç yıl bu şekilde hizmet ettikten sonra acemi oğlanı yazılırlardı. Sekiz, on yıl acemi olarak eğitim gördükten sonra "kapıya çıkar," yani ocağın kütüğüne kaydedilerek yeniçeri olurlardı. Yeniçerilik güç bir meslekti ama tüm Akdeniz havzası ve Avrupa'yla karşılaştırıldığında, yüksek ve düzenli bir maaş (ulufe), sakatlık ve emeklilik (oturak) hakları, bir dayanışma örneği olarak nitelendirilebilecek "orta sandığı" gibi avantajlar bu mesleği orta ve yeni çağların koşullarında göreli olarak cazip kılıyordu. Sefere her çıktıklarında ve padişahın tahta çıkış (cülus) törenlerinde aldıkları bahşiş, mesleğin cazibesini daha da artırıyordu Mahmud, 1826 yılında Vak'a-ı Hayriyye denilen bu olay sonucunda Yeniçeri Ocağı'nı kışlaları, nişan 

Yeniçerileri ilk kim kurdu?
Yeniçeri, 1826 senesinden önce Osmanlıların muvazzaf askerine verilen addır. Anadolu Selçuklularıyla Mısır Memlûklarında mevcut olan bu teşkilat Osmanlılara örnek olmuş; fakat Osmanlılar tarafından öncekilerle kıyas edile- meyecek kadar geliştirilmiştir. Yeniçeri Ocağı, I. Murad döneminde kurulmuştur.
Yeniçeri ocağı Alevi mi?
Yeniçeri Ocağı ise başlangıçta Ahilik temelinde kurulmasına rağmen daha sonra Bektaşîliğe yöneldi. Yeniçeriler Hanefiliğe mensuptular ve başbayraktarın taşıdığı İmâm-ı Â'zam bayrağı ocağın en büyük bayrağıydı.
Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan kimdir?
Kurtçu Doğan (Halis Bayraktaroğlu) — II. Murad döneminde ve II. Mehmed döneminin başında görev yapmış yeniçeri ağasıdır. Çandarlı Halil Paşa'ya hizmet eden Kurtçu, Karaman Seferi sonrasında yeniçerilerin isyan çıkarması nedeniyle Mehmed tarafından cezalandırılmıştır.
Yeniçerilerin başı kimdir?
Yeniçeri ağası, Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek rütbeli komutanı. Yeniçeri ağası, Yeniçeri Ocağı ile Acemi Ocağı işlerinden sorumludur. Sadrazamdan sonra gelen yeniçeri ağasının hem sivil hem de askeri görevleri vardır. Esnafı denetlemesi de onun görevlerindendi.
Yeniçeri devşirme mi?
Osmanlı'daki devşirme sistemi ise kendi tebaasından gençlerin toplanması üzerine kuruluydu. Devşirmeler, Yeniçeri Ocağı ve Bostancı Ocağı'nın temelini oluşturur.
Yeniçerilerin evlenmeleri yasak mı?
Kanunen evlenmeleri yasak olan muvazzaf yeniçeriler, XVII. yüzyılın başlarından itibaren evlenmeye başladılar ve bu sayı sonraki yıllarda giderek arttı. 1650'lerde yeniçerilerin yarıya yakını, suriçindeki çeşitli mahallelerde kendi evlerinde oturur hâle gelmişlerdi.

                                                                                                       
COMMENTS

BLOGGER: 2
Makale ve Site Hakkında Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşırsanız Seviniriz..
We would appreciate it if you share your thoughts about the article and the site with us ..

Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : 1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI
1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-UCer88eC34NN0duvJFbud66Tppmev-qx8MCWEnRVR90hi_S91VyHUkmUlTVAwWiexB0x6CvdJs8qB2sBcKC2f31rIZqBDLKxm4fH7u4ob5F12FizCybxzFODV68H6M42ywBVH_hmIn5uOLqmiNnGe7nY7bA7T89F6oFdZ4RQQ4TUQEkfZornpao9=w400-h258
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-UCer88eC34NN0duvJFbud66Tppmev-qx8MCWEnRVR90hi_S91VyHUkmUlTVAwWiexB0x6CvdJs8qB2sBcKC2f31rIZqBDLKxm4fH7u4ob5F12FizCybxzFODV68H6M42ywBVH_hmIn5uOLqmiNnGe7nY7bA7T89F6oFdZ4RQQ4TUQEkfZornpao9=s72-w400-c-h258
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2015/04/1826-yili-yeni-ceri-ayaklanmasi.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2015/04/1826-yili-yeni-ceri-ayaklanmasi.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR DEVAMINI OKU Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS İsteğinizle eşleşen herhangi bir gönderi bulunamadı Ana Sayfaya Dön Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Takipciler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content