ERTUĞRUL GAZİ

 ERTUĞRUL GAZİ                                      (1188-1281 Ertuğrul gazi bey Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman bey in babası...


 ERTUĞRUL GAZİ                                    
SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ (1188-1281 Ertuğrul gazi bey Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman bey in babasıdır Oğuz Bozok kolundan Kayı boynuna mensuptur babası Kayaalp oğlu Süleyman şahtır bazı kaynaklara göre ise babasının Gündüz alp olduğu yazılıdır kesin Olmasa da bu gün kabul edilene göre Ertuğrul Gazi nin babası Gündüz Alp tir yakın dönemde arkeolaglar tarafından bulunan Osman Bin Ertuğrul Bin Gündüz Alp yazısının darp edildiği bir sikkede bu görüşü teyit etmektedir annesi Hayme Hatun olup Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyünde medfundur. Önce toprak sonra bayrak ülküsü ile batıya doğru göç eden Kayı beyi Süleyman Şah rivayete göre Fırat Nehrini geçerken atından düşerek vefat eder. Mezarı bugün Suriye sınırları içerisinde Raka Kasabası civarına bulunan Ceber Kalesindedir. Süleyman Şah ölünce yerine Bey olarak Ertuğrul Bey seçilir. Göç yorgunu kayı boyunda ekseriyetle anavatana dönme eğilimi vardır. Kayı boyuna bey seçilen Ertuğrul Bey Sungur Tekin ve Günoğdu Bey'in anavatana dönme arzularına engel olmaz.Kayı boyunun en büyük çoğunluğu Sungur Tekin ve Gündoğdu Bey ile beraber geri dönerken Ertuğrul Bey kardeşi Dündar Bey ve mahiyetindeki 400 çadırlık Kayı Aşireti, Batıya doğru ilerlerler. 1230 yılında Sivas Sürmeli Çukur da tanık oldukları savaşta zayıf olanlardan yana tavır alarak anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Alaadin Keykubad'ın moğulları yenmesini sağlamıştır bundan çok memnun olan 1. Aladdin Keykubad Ertuğrul Gazi Bey'e hilat giydirip Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini hediye olarak vermiştir. Beraber başladıkları Eskişehir yakınlarındaki Sultan Önü Muhasarası'nı moğullar yüzünden Ertuğrul Gazi Bey'e bırakan 1. Aladdin Keykubad Sultan Önü, Domaniç, Ermeni, Derbendi ve Söğüt'ün fethi haberini alınca çok sevinmiş Ertuğrul Gazi Bey ve aşiretine Domaniç'i yaylak Söğüt'ü ise kışlak olarak vermiştir. Selçuklu'nun Uç Bey'i olarak 50 yıl adalet ve hükmettiği bu topraklarda gerek tebasının gerek komşu tekfurlukların güvenini kazanmış ayrıca Mevlana Celallaleddin-i Rumi ve dünürü Şeh Edabalı'ya büyük hürmet göstererek kurulacak olan Osmanlı Devleti'nin maddi ve manevi temellerinin sağlam bir şekilde atılmasına vesile olmuştur Ertuğrul Gazi ve eşi Halime Hatun'un; Gündüzalp, Savcı bey ve Osman Bey olmak üzere üç oğlu vardır doksan üç yaşında vefat eden Ertuğrul Gazi Bey kendi beldesi olan Söğüt'de toprağa verilmiştir. Ertuğrul Gazi Bey'in 1231'de ilk yayla dönüşünde başlatmış olduğu toy (şenlik) geleneği günümüzü halen devam etmektedir. Yörükler her sene eylül ayının ikinci cuma günü Türkiye'nin dört bir yanından Ertuğrul Gazi Ocağı Söğüt'e gelerek çadırlarını kurar ve üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle Ertuğrul Gazi'yi anarak toy geleneğini ihya ederler. 
ALLAH, BİZLERE BU TOPRAKLARI YURT EDİNEN ERTUĞRUL GAZİ BEY'E GAZA YOLDAŞLARINA VE NESLİNE RAHMET EYLESİN

                                                                                                                                                                      
ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ  KAPI KİTABES                               Şeref-i şevket ile Aleme Sultan Hamid Eyledi Saye-i Umranını Medd-ü temhid İşte Ez Cümle Olup  Ahd-ü Hümayununda Türbe-i Hazreti Ertuğrul Gazide Cedid Sene Binyüz Dahi Yetmişbir İken Ahmet Han Temelinden Bunu Etmişti Bina-ü Tecdid Çok Vakit Geçmekle Münhedim Olmada İken Pederi Şah-i Zaman Hazreti Sultan Mecid Bir İki Çeşme-ü Pevvare İlave Ederek Şeref-i Türbeyi Tamiri İle Etmişti Mezid Şimdide Mevkiini Havi Harita Yapılıp Nazar-ı Ali-i Şahanede Oldukta Bedid Yeniden Eyledi İnşasını Emr-ü ve Ferman Şeref-ü ve Ziyneti Hakkari Olundu te-yip Yani Bu Tarz Dilavize Hamid
Han KoduOldu Sandukasına Böyle Ruham İle Ferid Ne Kadar Var İse Kubrunda Kubar-u Şüheda Zir-i Sanduka-i Hararede Ederler Tamhid Bunların Yattığı Müddetçe Bu Merkadlerde Şevket-ü ve Saltanatın Eylesün Allah Medid Kaimmakam Zühti Kulu Kuşeş-i Bihad Etti Bunun İmarına Meskür Kıla Ol Rabbi Vahit Dedi Salih Kulu Tarih Güher Tevşihin Kıldı Bu Türbeyi Mamur O HAKAN HAMİD

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ
KAPI KİTABESİNİN TÜRKÇE Sİ

Aleme Şeref Haşmet ve Saltanat Veren Sultan Hamid İmarı Sayesinde Şerefini Uzatıp Kuvvetleştirdi
İşte Bu Cümleden Olup Onun Yeminli Saltanatında Hazreti Ertuğrul Gazi Türbesi Yenilendi Sene Bin yüz Yetmiş Birde Ahmet Han Bu Türbeyi Temelinden Yenilemişti Aradan Çok Vakit Geçmesiyle Türbe Yıkılmak Üzerken Zamanın Şahı Olan Abdul Hamid in Babası Sultan Mecid de Bir İki Çeşme İlave Ederek Türbenin Şerefini  Artırmıştır Şimdide Mevkiini içine alan Harita Yapılınca Yüksek Bakışlarda Görünür oldu Meydana Çıktı Abdül Hamid İnşasını Yeniden Emir Ve Ferman etti Şeref ve Süsü Hakikat tan Kuvvet Buldu Yani Bu Şekil Gönül Alıcılığı Hamid Han Yaptı
Ertuğrul Gazinin Sandukası da Mermerle Eşsiz Oldu Ertuğrul Gazinin Yakınında Ne Kadar Şehit Kabirleri Varsa Sandukanın Gerisinde Allaha Hamd Ederler Bu Mezarlar da Bunlar Yattığı Müddetçe Allah Onun Abdül Hamid in Haşmet Ve Saltanatını Uzun Eylesin Kaymakam Zühtü Kulu Türbe İçin Pek Çok Çalıştı Bir Olan Allah Onun Çalışmasını Makbul Eylesin Salih Kulu Süslenmiş Cevherin Tarihini Söyledi Bu Türbeyi Hakan Hamid İmar Edip Şenlendirdi

 BAK OĞUL !
Beni kır şeyh Edebalı'ı kırma, O bizim boyumuzun ışığıdır.Terazisi dirhem şaşmaz. Bana
karşı gel, ona karşı gelme bana. karşı gelirsen üzülür incinirim,ona karşı gelirsen gözlerim sana   bakmaz, baksada görmez olur.Sözümüz Edebalı için değil senceğiz içindir, bu dediklerimi  
vasiyetim say. sene:1304-1886
                                 
 KAYI BOYU'NUN ANADOLU'YA GÖÇÜ
Türkelrin ilk büyük devletini Günortaç elinde Oğuzhan kurdu. Bu devlet Kore'den Hazar denize kadar 26 devleti idaresine aldı. Fakat bu imparatorluk Çinlilerin tazyiki ile yıkıldı. Daha sonraki Türk Boyları ;                                                  
                          OĞUZ HAN
  BOZOKLAR                         ÜÇOKLAR
Gün Ay  Yıldız                     Gök   Dağ   Deniz
 kayı yazır avşar                bayındır salur ığdır
 bayat dodurga beğdili   çavundur alayuntlu büğdüz
 alkaevli döğer karkın        çepni eymür yıva
 karaevli yıpırlı çaruklu    peçenek üregil kınık  
     
 Bu boylara ait kültürümüzde çok izler vardır. Osmanlı Devlet teşlilatına sağ kol, sol kol olmak üzere iki düzen esaslı bir kaide yer alır. Ve 24'lü üzerine ait örnekler vardır.
SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ24 Oğuz Boyu içinde önemli bir mevkiye sahip olan Kayı Boyu'nun arması iki ok ile bir yaydan ibarettir. Kayı'nın manası ise '' Muhkem, Kuvvet ve Kudret sahibi'' demektir. Dede Kokut ta eserinde gelecekte hanlığın kayığa geçeceğini bildirmiştir. Tarihi ananelere göre IX. yüzyılda Selçuklularla birlikte İran'ın Merv ve Mahan bölgelerine gelen kayıların anadoluya ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir ancak 1071 Malazgrit Savaşı'ndan sonra Selçukların sevk ve idaresinde anadoluya gelen boylar arasında kayılarında bulunduğu düşünülmektedir ayrıca bunların anadoluya geldiklerinde kesin olarak nerelere yerleştikleri de testip edilememektedir. XVI. Yüzyıl Osmanlı araşic belgelerinde Erzurum Karahisar-ı şarki (Şebinkarahisar), Sivas, Amasya, Ankara, Bozok, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Çorum, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Bolu, Eskişehir, Konya Çukurova,Isparta, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın hevalisinde kayı adını taşıyan köy ve aşiretlere rastlanması bu boyun Doğudan Batıya gçö yollarına ve yerleştikleri bölgelere işaret etmektedir daha sonra Kayaalp Oğlu Süleyman Şah, 50.000 hane Türkmeni yanına alarak konak konak ilerlemek suretıyle Van Gölü civarındaki Ahlat şehrine geldi. Buradanda Amasya'ya gitti. Beraberinde 80.000 yiğit asker vardı.Süleyman Şah Eyyübi Devleti ile birlikte Haşlılarla çarpışmak üzere bütün ağırlıkları ve oymaklarıyla beraber Amasya'dan yola çıktı . Elbistan tarafında ilerlerken Fırat Nehri'ni geçerken atından düüşerek vefat eder Kayı Boynu'nun çoğunluğu geri döner kalanlara ise Ertuğrul Gazi önderliğinde Batıya ilerleyerek Ankara yakınlarındaki Karacadağ çevresine yerleşip Sulatnönü, Domaniç ve Ermeni derbendi ve Söğüt'ü fetheder Ertuğrul Gazi ölünce yerine geçen Osman Bey Osmanlı Devleti'ni kurar
                                                                                                                     
Kayı boyunun göçü, tarihin kaydettiği en mühim olaylardan biridi. 3 yüzyıl süren bir göç ve 7000 kilometrelik bir mesafe kateden Kayılar 7 yüzyılı aşan zamandan beri de yerleştiği noktada yadediliyor.SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ

SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ

SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GO TO THE ERTUĞRUL GAZİ TOMB GET DIRECTIONS

COMMENTS

BLOGGER
Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : ERTUĞRUL GAZİ
ERTUĞRUL GAZİ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA3tgdrL9r88fBQyII2uRcJat1Py5N3KeBWEzZCmM2WnNSEZP3hhxitE4OfF1V4L0FkkTBYK5QxiJVOZQJJjoV17cHMzB9rhQvKxzYtPuvxyM-FO_2qv7Ar4Ge6DBY9nuYKgizCWA4jXlg/s1600/IMG_20150311_143305.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA3tgdrL9r88fBQyII2uRcJat1Py5N3KeBWEzZCmM2WnNSEZP3hhxitE4OfF1V4L0FkkTBYK5QxiJVOZQJJjoV17cHMzB9rhQvKxzYtPuvxyM-FO_2qv7Ar4Ge6DBY9nuYKgizCWA4jXlg/s72-c/IMG_20150311_143305.jpg
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2021/12/ertugrul-gazi.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2021/12/ertugrul-gazi.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content