OSMANGAZİ'DEN SON PADİŞAHA KADAR ÖZ GEÇMİŞLERİ

OSMANGAZİ OSMANGAZİ 1. (1299 – 1326) Osmanlı padişahları sırası ile kimlerdir? Ölümü gizlenen ilk padişah kimdir? Kaçtane padişah var? 1...


OSMANGAZİ 
SULTAN OSMANGAZİ
OSMANGAZİ

1. (1299 – 1326)

Osmanlı padişahları sırası ile kimlerdir? Ölümü gizlenen ilk padişah kimdir?
Kaçtane padişah var? 19 Kardeşini öldüren padişah kimdir?  Tahta en uzun kalan padişah kimdir?

Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birisi olmuş, 3 kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı Sultanlarının sıralı listesi...


An ordered list of the Ottoman Sultans, who became one of the largest empires in world history and ruled over 3 continents.

Osman Gazi, Osmanlı Beyliğini kurmuştur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hanımdır. Hayatı boyunca birçok şehir fethetmiş ve savaşlar kazanmıştır. Kurduğu beylik 600 yıllık hüküm sürecek bir imparatorluğa erişmiştir.  Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve “damla illeti” yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey'e bırakmıştır.1258 yılında Söğüt'te doğmuş, 1 Ağustos 1326'da Bursa'da hayatını kaybetmiştir.Osman Gazi’nin türbesi günümüzde Bursa’da yer almaktadır. 

OTTOMANS EMPIRE SULTANS OSMANGAZİ

Osman Gazi, Establish the Ottoman Principality. Her father is Ertuğrul Gazi and her mother is Halime Hanım. Throughout his life, he conquered some cities and won wars. The principality he founded has reached an 600-year-old empire. Osman Gazi was left to his son Orhan Bey, whose age progress and the “drop disease”, namely his son, in his last years. It is located.

2. ORHANGAZİ  (1326 – 1359)
İSULTAN ORHANGAZİ
SULTAN ORHANGAZİ

Orhan Bey, 1281 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır.Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km² olarak bırakmıştır. ... Orhan Bey 1321'de Mudanya'yı fethederek beyliğini Marmara Denizi kıyısına ulaştırmıştır.
Orhan Gazi, son yıllarında Osmanlı Devleti'nin idaresini, oğlu şehzade Murat`a bırakarak hayatını Bursa'da geçirmiştir.
Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanının tarihçisi olan Âşıkpaşazâde, Orhan Bey'in Süleyman Bey'le aynı yılda, 1358'de, öldüğünü yazmaktadır. Bazı tarihçiler 1360 yılında 79 yaşında iken vefat ettiğini bildirirler ve diğerleri ise ölümünün 1362'de olduğunu belirtir.Orhan Bey, Bursa'da, Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesine gömülmüştür.
OTTOMAN EMPIRE SULTANS ORHANGAZİ
Orhan Bey was born in 1281 in Söğüt. He was a principal between 1326 and 1359. He left the state, which he received from his father Osman Gazi as 16,000 km², to his son Murad I as 95,000 km². ... Orhan Bey conquered Mudanya in 1321 and brought his principality to the Marmara Sea coast.
Orhan Gazi spent his life in Bursa in the last years, leaving the administration of the Ottoman State to his son, Prince Murat.There is controversy among historians about the cause and year of death. As the historian of his time, Âşıkpaşazâde writes that Orhan Bey died in the same year as Süleyman Bey in 1358. Some historians report that he died at the age of 79 in 1360, and others report that his death was in 1362. Orhan Bey was buried in his father's tomb in Gümüşlü Kümbet in Bursa.
3. I.MURAT(1359 – 1389)

SULTAN 1. MURAT
SULTAN 1. MURAT
1. Murat, Osmanlı Devleti Padişahları'ndan üçüncüsüdür ve 1362 yılında tahta geçmiştir. Anadolu'daki faaliyetlerden çok Balkan fetihlerine önem veren I. Murad, Bizans ve Bulgar kuvvetlerini 1363 Sazlıdere Savaşı'nda yenerek Edirne'yi aldı. Daha sonra Gümülcine ve Filibe alındı ve İstanbul yönünde Osmanlı kuvvetleri Çatalca'ya kadar geldiler. Edirne ve Filibe'nin ele geçmesi ile Bizans'ın Balkanlarla bağlantısı kesilmiştir. Bu fetihler Balkan milletlerini endişelendirmiştir. Bu şehirleri geri almak ve Türkleri Rumeli'den atmak isteyen Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetleri Osmanlılar'a karşı bir haçlı ordusu oluşturarak Edirne üzerine yürüdüler. Haçlıların Meriç nehrini geçmelerinden sonra Hacı İlbey gece yarısı ani bir baskınla Haçlılar'ı Sırp Sındığı Savaşı'nda yendi (1364). Böylece, Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan ilk Haçlı ittifakı başarısız oldu. Savaş sonrasında Edirne başkent yapılmıştır.Sultan Birinci Murad, Birinci Kosova Savaşı’ndan sonra savaş alanını gezerken, Sırp Asilzâdesi Milos Obraviç (Sırp Kralı Lazar’ın damadı) tarafından hançerlenerek şehit oldu (1389).


OTTOMANS EMPIRE SULTANS 1.MURAD
1. Murat is the third of the Sultans of the Ottoman State and was enthroned in 1362. Attaching importance to Balkan conquests rather than activities in Anatolia, Murad I defeated Byzantine and Bulgarian forces in 1363 Sazlıdere War and took Edirne. Later, Komotini and Plovdiv were taken and the Ottoman forces came to Catalca in the direction of Istanbul. By the capture of Edirne and Plovdiv, Byzantium was disconnected from the Balkans. These conquests worried the Balkan nations. Hungarian, Bulgarian, Serbian, Wallachia and Bosnian forces marched against Edirne by forming a crusader army against the Ottomans, who wanted to take these cities back and expel the Turks from Rumelia. After the Crusaders crossed the Meriç river, Hacı İlbey defeated the Crusaders in the Battle of Serbian Test (1364) with a sudden raid at midnight. Thus, the first Crusader alliance against the Ottoman State failed. After the war, Edirne was made the capital. Sultan First Murad, while touring the battlefield after the First Kosovo War, was martyred by the Serbian Nobleman Milos Obravic (son-in-law of the Serbian King Lazarus) (1389).

4. SULTAN I.YILDIRIM BAYEZID  (1389 – 1402)
SULTAN 1. YILDIRIM BAYEZID
SULTAN 1. YILDIRIM BAYEZID
Sultan I.Bayezıd Babası Sultan Murad, bu savaş sonunda bir Sırp soylusu olan Milos Obilic tarafından şehit edilince, devlet ileri gelenlerinin müşterek kararı ile Osmanlı tahtına geçti
Yıldırım Bayezid tahta çıktıktan hemen sonra Anadolu’ya yöneldi. Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları dışındaki Tüm Anadolu Beylikleri’ni siyasi egemenliğine aldı. Böylece Anadolu Türk siyasi birliği büyük oranda ilk defa sağlandı.Yıldırım Bayezid İstanbul’u dört defa kuşattı; ancak bu kuşatmalar başarılı olmadı. Bu kuşatmaları etkili hale getirmek için Güzelce Hisarı (Anadolu Hisarı) yapıldı.Yıldırım Bayezid İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır. 1402 Ankara Savaşı Bağdat Celayirleri hakimi Ahmet Celayir ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Timur’dan kaçarak Yıldırım Bayezid’e sığınmıştı. Ayrıca Anadolu beylikleri de Timur’dan Bayezid’e karşı yardım istemişti. Bu olaylar Timur’u harekete geçirdi ve Timur Osmanlı Devleti’ne ait olan Sivas’ı yakıp yıktı. Yıldırım Bayezid ise buna karşılık Timur’a ait olan Erzincan’ı yaktı yıktı. Arada gidip gelen hakaret dolu mektuplar ve her iki hükümdarın da Türk cihan hakimiyeti arzusu Ankara Savaşı’nı kaçınılmaz hale getirdi. 1402’de Ankara’nın Çubuk Ovası’nda büyük bir savaş meydana geldi. Osmanlı Devletine bağlı Karatatarların ve Anadolu Türk Beylikleri’nin ihaneti neticesinde Osmanlı Devleti ağır bir yenilgiye uğradı. Yıldırım Timur’a esir oldu ve çok geçmeden vefat etti. Anadolu Türk birliği bozuldu. Beylikler tekrar kuruldu. (II. Beylikler Dönemi) Osmanlı merkezi otoritesi sarsıldı. Devlet yıkılma tehlikesi geçirdi. Yıldırımın oğulları arasında taht kavgası başladı. Bu karışıklık devrine Fetret Devri (1402-1413) adı verilir.


OTTOMANS SULTANS 1.YILDIRIM BAYEZID
Sultan Murad I, Sultan Murad I, was martyred by Milos Obilic, a Serbian noble at the end of this war, and passed to the Ottoman throne with the joint decision of the notables of the state.
Yıldırım Bayezid headed for Anatolia right after the throne. He took all Anatolian Principalities, except Dulkadiroğulları and Ramazanoğulları, under political sovereignty. Thus, the Anatolian Turkish political union was largely achieved for the first time.Yıldırım Bayezid surrounded Istanbul four times; however, these sieges were not successful. Güzelce Hisarı (Anadolu Hisarı) was built to make these sieges effective. Yildırım Bayezid was the first Ottoman sultan to surround Istanbul. 1402 Ankara War, Baghdad Celayirs ruler Ahmet Celayir and Karakoyunlu ruler escaped from Kara Yusuf Timur and took refuge in Yıldırım Bayezid. In addition, Anatolian principalities asked Timur for help against Bayezid. These events mobilized Timur and Timur destroyed Sivas, which belongs to the Ottoman State. Yıldırım Bayezid, on the other hand, burned down Erzincan, which belongs to Timur. Intermittent letters and the desire of both rulers to dominate the Turkish world made the Ankara War inevitable. A great war took place in Ankara's Çubuk Plain in 1402. As a result of the betrayal of the Karatatars and the Anatolian Turkish Principalities affiliated with the Ottoman State, the Ottoman State suffered a severe defeat. Yıldırım was captured by Timur and passed away soon. The Anatolian Turkish union was broken. Principalities were re-established. (II. Principalities Period)
The Ottoman central authority was shaken. The state was in danger of collapse. The fight for the throne started among the sons of Yıldırım. This period of confusion is called the Fetret Age (1402-1413).


5. SULTAN I.MEHMED (1413 -1421)

SULTAN 1. MEHMED
SULTAN 1. MEHMED
Osmanlı Devletinin 5.inci Padişahı olan I.inci Mehmet'in (Çelebi mehmet) babası Yıldırım Bayezıd Annesi Devlet Hatundur Çelebi Mehmet Yıldırım Beyazıd'ın 1402 Ankara Savaşında Timura esir düşmesi üzerine Yıldırım Beyazıd'ın Oğulları arasında yaşanan ve tarihte  "fetret devri" olarak bilinen tam 11 yıl süren taht kavgalarından bunalımlı yıllardan devleti çıkardığı için aynı zamanda Osmanlı devletinin ikinci kurucusu olarak da bilinmektedir.Sultan Mehmed Çelebi 26 Mayıs 1421'de Edirne'de bir sürek avı sırasında at sırtında felç oldu, düştü ve yaralandı. Ölüm döşeğinde Veziriazam Amasyalı Beyazıd Paşa ve vezirleri İvaz Paşa ve Çandarlı İbrahim Paşa'yi çağırıp
Tez oğlum Murat'i getirin. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar. Tedarik görün, ölümümü gizleyin" vasiyetinde bulundu. En çok Selanik'te bulunan Düzmece Mustafa'dan çekinilerek, Amasya'da vali olan Murat'in Bursa'ya ulaşmasına kadar 42 gün ölüm haberi gizlendi. Osmanlı padişahları arasında ölümü gizlenen ilk padişah o oldu. Durumundan kuşkuya düşen ve ayaklanmaları güçlükle önlenen askerleri yatıştırmak için askere geçit yaptırılıp, bu sırada mumyalanmış cesedine kaftan giydirilip, başına sarık konulup pencere önüne oturtulduğu kollarının oynatıldığı rivayet edilir. II. Murat Bursa'ya gelip tahta çıkmasından sonra cenazesi Edirne'den Bursa'ya götürülerek Yeşil Türbe'ye defnedildi.


OTTOMANS SULTANS 1.MEHMED
The father of Yıldırım I, who was the 5th Sultan of the Ottoman State, the father of the First Mehmet (Çelebi mehmet), Yıldırım Bayezıd, Mother Hatuncu Çelebi Mehmet Yıldırım Beyazıd, who was captured by Timura during the Ankara War in 1402, was among the sons of Yıldırım Beyazıd in history. It is also known as the second founder of the Ottoman state, as it removed the state from the depressed years from the known throne fights that lasted 11 years.
Sultan Mehmed Celebi was paralyzed, fell and injured on horseback during a hunting hunt in Edirne on May 26, 1421. On his deathbed, Veziriazam called Amasyalı Beyazıd Pasha and his viziers İvaz Pasha and Çandarli İbrahim Pasha.“Bring my thesis son Murat. I can't get out of this mattress. If I die before Murat arrives, fitna will go out. Supply, hide my death. ”He was afraid of Düzmece Mustafa, who was in Thessaloniki most of all, and he was hidden for 42 days until Murat, who was the governor of Amasya, reached Bursa. In order to appease the soldiers, who are suspicious of their situation and whose revolts were hardly prevented, a parade was made and it was rumored that his mummified corpse was dressed in a robe, his head was placed in front of a window and his arms were played, and his funeral was taken from Bursa to Edirne after coming to Bursa and coming to the throne. He was buried in the Green Tomb.


 6. II. MURAD (1421 – 1451)

SULTAN 2.MURAD
SULTAN 2.MURAD
17 yaşında tahta çıkan II. Murat, Anadolu’daki beylikler tarafından tanınmıyordu. Ona karşı bir ayaklanma başlatıldı ama buna karşılık olarak II. Murat elçiler göndererek yatıştırma siyasetine başvurdu. Bu siyaset işe yaramayınca kendisine müttefik arayan II. Murat, Cenevizliler’in yardımı ile denizde kendini güvence altına aldı. 30 yıl boyunca tahtta kalan II. Murad, 1402 yılında doğmuştur. Tahta çıktığında 19 yaşındaydı.
Avrupalılar'ın cesaretine hayran duyduğu söylenir. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in babasıdır.II. Murat tahta çıkar çıkmaz ilk işi Arnavutluk isyanını bastırmak oldu ve Paleologlar’a kendi tabiiyetlerini kabul ettirdi.1450 yılında oğlu Mehmet Dulkadıroğlu Süleyman Bey’in kızı Sitti Hatun ile evlendi ve Edirne’de büyük bir düğün yapıldı. Düğünden bir yıl sonra II. Murat hastalanarak hayatını kaybetti, 48 yaşında idi.7. FATİH SULTAN MEHMED

 (II.MEHMED) (1451 – 1481)


FATİH SULTAN MEHMED
FATİH SULTAN MEHMED
Fatih Sultan II. Mehmed  27 Receb 835 (30 Mart 1432) Pazar günü şafak vaktinde, devletin başkenti olan Edirne’de, II. Murad’ın dördüncü oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun, dır ve 3 Mayıs 1481’de ölmüştür, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahıdır. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer.İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul’u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu’na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.

OTTOMANS SULTANS FATİH SULTANS MEHMED
At the age of 17, II. Murat was not recognized by the principalities in Anatolia. An uprising was launched against him, but in turn II. Murat sent envoys and applied to the politics of calming. When this policy did not work, II. Murat secured himself at sea with the help of the Genoese.II, who was on the throne for 30 years. Murad was born in 1402. He was 19 when he came to the throne. It is said that he admires the courage of the Europeans. He is also the father of Fatih Sultan Mehmet. As soon as Murat ascended the throne, his first job was to suppress the rebellion in Albania and had Paleologists accept their nationality.
In 1450, he married his son Mehmet Dulkadıroğlu Süleyman Bey's daughter Sitti Hatun and a big wedding was held in Edirne. One year after the wedding, II. Murat was ill and died, he was 48 years old.


8. SULTAN II. BAYAZID (1481 – 1512)

SULTAN 2. BAYEZID
SULTAN 2. BAYEZID
Sultan İkinci Bayezid 3 Aralık 1448'de Dimetoka'da doğdu. Babası cihan padişahı Fatih Sultan Mehmed Han, annesi Mükrime Hatun adında bir Türk kızıdır. Uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve gözleri elaydı. Cesur ve atılgandı. Aynı zamanda çok halim selim ve dinine bağlı bir padişahtı.İslam ilimlerinin yanı sıra, matematik ve felsefe tahsili de yaptı.Sultan İkinci Bayezid Oğlu Şehzade Selim Babasını tahtdan uzaklaştırıp sürgüne yolladı. 24
Nisan 1512'de II. Bayezid oğlu Selim namına tahtan feragat ettiğini açıkladı. Böylece babasının vefatından sonra yeniçerilerin desteği ile tahta çıkan II. Bayezid uzun bir saltanatın sonunda oğlunun baskısıyla tahttan çekilmiş oldu. II. Bayezid tahtını oğluna bırakırken şu sözleri söyler:“ Adaletten ayrılma, acizlere ve biçarelere karşı merhametli ol. Kimsesizlere şefkat göster, herkesin sana ram olmasını istiyorsan ulemaya çok saygı göster, zaruret olmadıkça kimseye sert davranma.

OTTOMANS SULTAN 2.BAYEZID
Sultan Second Bayezid was born on December 3, 1448 in Dimetoka. His father, Sultan of the World, Fatih Sultan Mehmed Han, is a Turkish daughter named Mükrime Hatun. He had a tall, wide-chested and strong body. Her face was round and her eyes were thin. He was brave and aggressive. At the same time, he was a very benevolent and religious sultan.In addition to his Islamic sciences, he also studied mathematics and philosophy. Sultan Second Bayezid's son, Prince Selim, removed his father from the throne and sent him into exile. II on April 24, 1512. Bayezid announced that he had waived the throne on behalf of his son Selim. Thus, after the death of his father, II. Bayezid was withdrawn from the throne under the pressure of his son after a long reign. II. As Bayezid leaves his throne to his son, he says the following:
“Do not leave justice, be merciful to helpless and helpless. Show compassion to the lonely, respect the ulema if you want everybody to be with you, do not be harsh on anyone unless necessary.9. YAVUZ SULTAN SELİM (1512 – 1520)

YAVUZ SULTAN SELİM
YAVUZ SULTAN SELİM
Babası 2. Bayezid'in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da 10 Ekim 1470'te doğan 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, 1510 yılına kadar Trabzon sancak beyliği yaptı. Şehzade Selim, kardeşi Ahmed'i tahta geçirmeye hazırlandığını öğrenindiği babasının ordusuyla karşı karşıya geldi. Bu sırada İstanbul'da yeniçeriler Şehzade Ahmed'i istemediklerini ve Selim'i desteklediklerini ilan etti. Bazı vezir ve paşaların da baskısı sonucu 2. Bayezid, tahtından Selim lehine feragat etmek zorunda kaldı. Böylece Şehzade Selim, 24 Nisan 1512'de 9. Osmanlı hükümdarı olarak tahta çıktı. 24 Ocak 1517'de Kahire'nin alınmasından sonra Yavuz Sultan Selim Kahire'de Memlük Devleti'ne bağlı bulunan Abbasilerden halifeliği aldı. Yavuz Sultan Selim'in halifeliği alması ile Kahire'de bulunan kutsal emanetler Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'a getirildi. Osmanlı Devleti, İslam dininde bağlayıcılık ve güç sağlayan halifelik kurumunu ele geçirdi, Böylece ilk halife olan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim oldu. 12 Eylül 1520'de "Aslan Pençesi" adı verilen bir çıban yüzünden vefat etti. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Sultan Selim Camii'ndeki türbeye defnedildi. Ölümünden sonra yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçti.


OTTOMANS SULTANS YAVUZ SULTANS SELİM
The 9th Ottoman Sultan Yavuz Sultan Selim, who was born on 10 October 1470 in Amasya, where his father, Bayezid was the sanjak, was the sanjak of Trabzon until 1510. Prince Selim confronted his father's army, where he learned that he was preparing to put his brother Ahmed on the throne. Meanwhile, the janissaries in Istanbul declared that they do not want Prince Ahmed and support Selim. As a result of the pressure of some viziers and pashas, ​​Bayezid had to waive his throne in favor of Selim. Thus, Prince Selim came to the throne on April 24, 1512 as the 9th Ottoman ruler. After the capture of Cairo on January 24, 1517, Yavuz Sultan Selim received the caliphate from the Abbasids who were affiliated with the Mamluk State in Cairo. With the success of Yavuz Sultan Selim, the sacred relics in Cairo were brought to Istanbul, the capital of the Ottoman State. The Ottoman Empire conquered the caliphate institution, which provided binding and power in the Islamic religion. Thus, the first caliph was the Ottoman sultan Yavuz Sultan Selim. He died on September 12, 1520, because of a boil called "The Lion's Claw". After the funeral prayer performed in Fatih Mosque, he was buried in the tomb in Sultan Selim Mosque. After his death, his son Kanuni Sultan Süleyman was replaced.

10. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN (1520 – 1566)

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Kanûnî Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 Pazartesi günü Trabzon'da doğmuştur.Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur.Yavuz Sultan Selim'in 1512 de tahta geçmesi üzerine İstanbul'a çağırılan Şehzade Süleyman, babasının kardeşleriyle mücadeleleri sırasında İstanbul'da kalarak babasına vekalet etti. Bu sırada Saruhan sancakbeyliğinde de bulundu. Babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine, 30 Eylül 1520'de 25 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için tahta geçişi kolay ve çatışmasız oldu. Çok ciddi ve kendinden emin bir padişah olan Kanûnî Sultan Süleyman, azim ve irade sahibiydi. Yapacağı işlerde hiç acele etmez, gayet geniş düşünür ve verdiği emirden asla geri dönmezdi. İş başına getireceği adamlara, kabiliyet derecelerine göre görev verirdi.Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında hasta olduğu halde on üçüncü ve son seferi olan Zigetvar üzerine sefere çıktı. Bu sırada yetmiş iki yaşındaydı ve hükümdarlığının kırk altıncı yılındaydı. Zigetvar şehri etrafı surlarla ve nehirle çevrili üç kısımdan oluşuyordu. Bu yüzden hemen netice alınamadı. Kuşatmanın son gününe yaklaşıldığında hastalığı iyice artan hükümdar 6-7 Eylül 1566 gecesi sabaha doğru vefat etti.Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü dahiyane bir şekilde kırk sekiz gün gizlenmiş böylece ortaya çıkabilecek vahim sonuçların önüne geçilmiştir

OTTOMANS EMPIRE SULTAN KANUNI SULTANS SÜLEİMAN
Kanûnî Sultan Süleyman was born on Monday, April 27, 1495 in Trabzon. His father, Yavuz Sultan Selim, was his mother Hafsa Hatun. Şehzade Süleyman, who was called to Istanbul upon the arrival of Yavuz Sultan Selim in 1512, remained in Istanbul during his father's struggles with his brothers. He acted as the attorney. Meanwhile, Saruhan was also in sancakbey. Upon the death of his father Yavuz Sultan Selim, he passed to the Ottoman throne on September 30, 1520, when he was 25 years old. The transition to the throne was easy and without conflict because he had no other brother than him. Kanûnî Sultan Süleyman, who was a very serious and confident sultan, had determination and willpower. He would not be in a hurry in his works, would think very broadly and never return from his orders. He would serve the men he would bring to work, according to their degree of ability. By this time he was seventy-two years old and was in the forty-sixth year of his reign. The city of Zigetvar consisted of three parts surrounded by walls and rivers. Therefore, no results could be obtained immediately. When the last day of the siege was approached, the monarch, whose illness increased, passed away on the night of 6-7 September 1566, the death of Kanuni Sultan Süleyman was ingeniously hidden for forty-eight days, thereby avoiding any serious consequences.


11. II. SELİM (1566 – 1574)

SULTAN 2.SELİM
SULTAN 2.SELİM
Sultan İkinci Selim, 28 Mayıs 1524’de, İstanbul’da doğdu. Babası Kanûnî Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan’dır. Sultan İkinci Selim, orta boylu, açık alınlı, mavi gözlü, ince kaslı ve sarışındı. Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil ve terbiye ile yetiştirildi. Devlet idaresini iyice öğrenmek için de Anadolu’nun çeşitli yerlerinde sancakbeyliği yaptı. Bu sırada tahsiline devam ederek, ilim ve tecrübesini arttırdı. Sarı Selim olarak da anılan İkinci Selim, Kütahya sancakbeyi iken babası Cihan Padişahı Kanûnî Sultan Süleyman’ın ölüm haberi üzerine İstanbul’a gelerek 30 Eylül 1566 günü kırk iki yaşında tahta geçti. Sarı Selim, daha önceki Osmanlı sultanlarına göre silik ve zayıf bir hükümdar olarak tanınır. Babasının saltanatı sırasında diğer kardeşleri Şehzade Bayezid ve Şehzade Mustafa’nın bertaraf edilmesiyle kolayca tahta geçen Sultan İkinci Selim, adını aldığı dedesi Yavuz Sultan Selim ve Babası Kanûnî’ye göre oldukça silik bir idare sergilemiştir. Devrin büyük devlet adamları sayesinde Osmanlı Devleti ihtişamını sürdürmüş, Sokullu Mehmed Paşa gibi dirayetli ve tecrübeli vezirler hükûmeti ayakta tutmuşlardır. Sultan İkinci Selim’in kendisi hiç sefere çıkmamış ve liyakatlı olmayan Ali Paşa’nın Kaptan-ı Deryalığında İnebahtı faciası yaşanmıştır. Sekiz yıl padişahlık yaptıktan sonra 15 Aralık 1574 günü vefat etti.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS SELIM
Sultan Selim II was born on May 28, 1524 in Istanbul. His father is Kanûnî Sultan Süleyman and his mother is Hürrem Sultan. Sultan Selim II was of medium height, fair forehead, blue eyes, thin muscular and blond. He was brought up with an excellent education and training in his prince. He also worked as a sancakbey in various parts of Anatolia to learn the state administration thoroughly. Meanwhile, he continued his education and increased his knowledge and experience. Second Selim, also known as Yellow Selim, was the sanjakey of Kütahya and came to Istanbul upon the death news of his father, Cihan Sultan Sultan Suleyman, and passed the throne at the age of forty-two on September 30, 1566. Yellow Selim is known as a faint and weak ruler compared to previous Ottoman sultans. During the reign of his father, Sultan Selim II, who easily entered the throne with the elimination of his other brothers Şehzade Bayezid and Şehzade Mustafa, exhibited a very faint administration compared to his grandfather Yavuz Sultan Selim and his father Kanûnî. Thanks to the great statesmen of the period, the Ottoman Empire continued its magnificence, and the strong and experienced viziers like Sokullu Mehmed Pasha kept the government alive. Sultan Selim II never went on a journey and there was a disaster in the Captain-ı Deryay of Ali Pasha, who was not merit. He passed away on December 15, 1574 after serving as sultan for eight years.

12. III. MURAD (1574 – 1595)

SULTAN 3. MURAD
SULTAN 3. MURAD
II. Selim’in oğlu olan Şehzade Murat, 1546 yılında Manisa’da doğdu. İlk eğitimini doğduğu yerde aldıktan sonra Aydın iline sancak beyliğine gönderildi. Ardından Akşehir’e oradan Konya’ya ve son olarak Saruhan’a gitti ve burada padişah olana kadar idarecilik yaptı. 12 yıl süren bu görevi sırasında idare işlere pek karışmadı, zaten tahtın tek varisi olarak rahat bir yaşam sürdü.
29 yaşında çıktığı tahtta 20 yıl kalan Sultan Üçüncü Murad 16 Ocak 1595 tarihinde felç geçirdi ve vefat etti. Ayasofya Camii’nin avlusuna defnedildi. Sokullu Mehmed Paşa’nın ağırlığını hissettirdiği III. Murad döneminde, Osmanlı toprakları en geniş sınırlarına ulaştı.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 3.MURAD
II. Şehzade Murat, the son of Selim, was born in Manisa in 1546. After receiving his first education at the place of his birth, he was sent to the province of Aydın as a starboard. Then he went to Akşehir, from there to Konya and finally to Saruhan, where he was an administrator until he became a sultan. During this 12-year term, the administration did not interfere with the affairs, and already lived a comfortable life as the only heir to the throne.
Sultan Murad III, who remained on the throne for 20 years at the age of 29, suffered a stroke and died on January 16, 1595. He was buried in the courtyard of the Hagia Sophia Mosque. III, where Sokullu Mehmed Pasha felt his weight. During the Murad period, the Ottoman lands reached their widest limits.


13. III. MEHMED (1595 – 1603)

SULTAN 3.MEHMED
SULTAN 3.MEHMED
1583 yılında Manisa sancağı valiliğine tayin edilen 3.Mehmed, babası 3.Murat'ın vefatı nedeniyle Osmanlı tahtına çıkmıştır. Sultan Mehmet ilk çıktığı an verdiği ilk emir 19 kardeşinin ölüm fermanını vermek olmuştur. Bu olay tarihe Osmanlı İmparatorluğunun en kanlı olaylarından birisi olarak geçmiştir
III. Mehmed, 26 Mayıs 1566 yılında Manisa’nın Sart ovasında Safiye Sultan’dan dünyaya gelmişti. Bir rivayete göre Şehzade Murad, Sigetvar seferine çıkmış bulunan babası Kanunî Sultan Süleyman’dan yeni doğan torununa isim vermesini rica etmişti. Tatar pazarcığı menziline geldiğinde bu kutlu haberi alan Kanunî de, II. Murad Han’ın oğlu Fatih Sultan Mehmed’i düşünerek Mehmed adını koymuştu.27 Ekim 1603 tarihini gösteren gün türbelere yaptığı ziyaretlerden sonra, üzüntülü olarak saraya giderken arkasından dervişin birini bağırdığını duydu. Derviş, elli altı gün sonra büyük bir olay olacağını, gafil bulunmaması gerektiğini bildirerek “Günlerini durma say, ecel pek yakın” demişti. 18 Aralık’ta padişahın hastalığı iyice artmıştır. Ölüm hastalığının dört beş gün sürdüğü hakkında birtakım rivayetler olmakla birlikte hastalığının sebebi tam olarak bilinmemektedir. Fakat en büyük üzüntüyü oğlu Mahmud’un âkıbeti sonucu yaşamıştır. Mehmed bin Mehmed er-Rûmî onun şişmanlıktan kaynaklanan mide rahatsızlığından muzdarip olduğunu belirtir. Bazı kaynaklarda da kalp krizi sonucu öldüğü kaydedilir Elli altı gün sonra dervişin sözleri gerçek olmuş ve III. Mehmed Han otuz yedi yaşında iken vefat etmiştir (21 Aralık 1603).

OTTOMANS EMPIRE 3. MEHMED
III. Mehmed was born on May 26, 1566, from Safiye Sultan in the Sart plain of Manisa. According to a rumor, Şehzade Murad had asked his father, Kanunî Sultan Süleyman, who was on the expedition to name his newborn grandson. Kanunî, who received this blessed news when he came within the range of Tatarpazarcığı, also, II. Murad Han's son Fatih Sultan named Mehmed by thinking of Mehmed. After the visits to the tombs on the day showing the date of 27 October 1603, he heard the dervish shouting one of the dervishes behind him. Derviş stated that after fifty-six days there would be a big event and that he should not be off guard "Don't stop your days, the death is very close," he said. On 18 December, the disease of the sultan increased. Although there are some rumors about the death disease lasting four or five days, the cause of the disease is not known exactly. However, he suffered the greatest sadness as a result of the fate of his son Mahmud. Mehmed bin Mehmed er-Rûmî states that he suffered from stomach upset caused by obesity. In some sources it is noted that he died as a result of a heart attack Fifty-six days later, the words of the dervish came true and III. Mehmed Han passed away when he was thirty-seven (21 December 1603)


14. I. AHMED (1603 – 1617)

SULTAN 1. AHMED
SULTAN 1. AHMED
Babası Sultan III. Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Babasının vefatı üzerine 21 Aralık 1603'te Eyüp Sultan'da kılıç kuşanarak tahta geçti. Sultan I. Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişah olarak kabul edilir. Sultan I. Ahmet yakalandığı tifüs hastalığından kurtulamayarak 21 Kasım'ı 22 Kasım'a bağlayan gece 1617 yılında 27 yaşında vefat etti ve Sultanahmet Camii yanındaki türbesine defnedildi.
Saltanatında, hanedan veraset sistemini değiştirip kardeş katli yasasını kaldırmıştır.Yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini getirmiştir. Bu yeni yasanın, şehzadeler arasındaki rekabetin ve taht kavgalarının, taht için gerçekleştirilen kardeş katillerinin önlenmesi açısından Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır.

OTTOMANS SULTANS 1.AHMED
His father, Sultan III. Mehmed is his mother Handan Sultan. Upon his father's death, on 21 December 1603, Eyüp Sultan wore a sword and took the throne. Sultan Ahmet I is considered to be the first sultan to deal with the state affairs intensely among the sultans after Suleiman the Magnificent. Sultan Ahmet I could not get rid of the typhus disease he had caught, he died on the night of November 21, November 22, at the age of 27 in 1617 and was buried in his tomb next to the Blue Mosque.In his reign, he changed the dynastic inheritance system and abolished the sister-law law. Instead, he became the sultan's biggest member of the family. This new law has great importance in the history of the Ottoman Empire in terms of the competition between the princes and the fight against the throne and the murderers of the throne.


15. I. MUSTAFA (1617 – 1618 / 1622 – 1623)

SULTAN 1. MUSTAFA
SULTAN 1. MUSTAFA
Babası Sultan III. Mehmed'tir. I. Mustafa'nın annesinin ismi kesin olarak bilinmemekle beraber Fûldane Valide Sultan olduğu bazı tarihçilerce rivâyet edilmiştir. Osmanlı tarihinde ilk defa padişahlığın babadan oğula geçmesi kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta çıkmış olan padişah olması özelliğini taşır. İki ayrı defa padişahlık yapmıştır.Kösem Sultan'ın, eşi I. Ahmed'i etkileyerek kayın biraderi I. Mustafa'nın hayatta kalmasını sağladığı söylenir. I. Ahmed öldüğünde en büyük oğlu (Mahfiruz Hadice Sultan'dan doğma) II. Osman Genç Osman 13 yaşında olduğu için, hanedanın en kıdemli erkek üyesi olması bakımından, I. Mustafa'nın tahta çıkarılmasına karar verildi. Osmanlı Padişahları’nın on beşincisi olan I. Mustafa, her şehzade gibi iyi bir eğitim gördü. Sultan I. Ahmet, kardeş katli kanununu değiştirerek Ekber-Erşet sistemini getirmişti. Bu yeni kanuna göre, kardeş katlinin yaşanmaması için, hanedanın en büyük erkek mensubu kimse, o tahta geçecekti. Sultan Ahmet'in vefatından sonra, evladı II. Osman henüz 14 yaşında olduğu için, ailenin en büyük mensubu, Ahmet'in kardeşi I. Mustafa tahta çıktı.Devlet işleriyle ilgilenmemesi gerekçesiyle, saltanatının 96. gününde, 26 Şubat 1618 tarihide devlet erkanı tarafından tahttan indirildi ve yerine II. Osman geçti. 

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 1.MUSTAFA
His father, Sultan III. Is Mehmed't. Although the name of Mustafa's mother was not known for certain, it was narrated by some historians that F olduğuldane was the Valide Sultan. For the first time in Ottoman history, it was the sultan who came to the throne behind his brother by breaking the rule of passing the sultanate from father to son. He was a sultan for two separate occasions. It is said that Kösem Sultan influenced his wife, Ahmed I, and that his brother-in-law, Mustafa, survived. When Ahmed I died, his eldest son (born from Mahfiruz Hadice Sultan) II. Since Osman Genç Osman was 13 years old, it was decided to take the throne of Mustafa I in terms of being the most senior male member of the dynasty. The fifteenth of the Ottoman Sultans, Mustafa I, received a good education like every prince. Sultan Ahmet I brought the Ekber-Erşet system by changing the sister law. According to this new law, the dynasty, the biggest male member of the dynasty, would enter the throne in order to avoid the murder of the brother. After Sultan Ahmet's death, his son II. As Osman was only 14 years old, the eldest member of the family, Ahmet's brother, Mustafa, came to the throne. Osman passed.

16. GENÇ OSMAN (1618 – 1622)

SULTAN GENÇ OSMAN
SULTAN GENÇ OSMAN
Genç Osman olarak bilinen II. Osman 1604 yılında doğdu. Genç Osman henüz 14 yaşındayken, amcası I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine tahta geçti.Sultan Genç Osman ,20 Mayıs 1622 yılında Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, Yedikule zindanlarında boğularak şehit edilen Sultan Genç Osman, babası Sultan Birinci Ahmed'in Sultanahmed Camii'nin yanındaki türbesine defnedildi.II.Osman veya herkesin bildiği unvanıyla Genç Osman, Devlet-i Aliyye'nin tarihinde, yönettiği insanlar tarafından tahttan indirilerek katledilen tek padişahtır.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS GENÇ OSMAN
Known as Young Osman. Osman was born in 1604. When Young Osman was only 14, he passed the throne after his uncle Mustafa was thrown from the throne. He was buried in his tomb next to the Sultanahmed Mosque.17. IV. MURAD (1623 – 1640)

SULTAN 4. MURAD
SULTAN 4. MURAD
1612 yılında İstanbul’da doğan Şehzade Murat, I. Ahmet’in Kösem Sultan’dan olma oğludur. Amcası I. Mustafa’nın akli dengesi yerinde olmadığı için tahttan indirilmesiyle henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen annesi Kösem Sultan'ın tesiriyle tahta çıktı. 1623 yılında sultan olan IV.Murat,saltanatının ilk zamanlarında küçük yaşından ötürü annesinin etkisi altında kaldı. 9 yıl boyunca devrin olaylarında herhangi bir tesiri olmadı. İdareyi adına yakışacak şekilde ancak Sadrazam Recep Paşa’yı ve  zorbaları 1632 yılında ortadan kaldırdıktan sonra ele aldı. 1640 yılında bir gece aniden fenalaşan sultan, ara ara şuurunu dahi kaybetti. Yılın 8 Şubat’ında ise hayatını kaybetti. Tabutu Sultan Ahmet Camii yanındaki babası I. Ahmet’in türbesine defnedildi.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 4.MURAD
Born in 1612 in Istanbul, Şehzade Murat is the son of Ahmet I from Kösem Sultan. Although his uncle Mustafa was mentally unstable, his throne was thrown at the throne by his mother Kösem Sultan, although he was still very young. Murat IV, who became the sultan in 1623, was under the influence of his mother because of his young age in the early days of his reign. It had no effect on the events of the period for 9 years. He handled the administration on behalf of his name only after he eliminated Grand Vizier Recep Pasha and the bullies in 1632. The sultan, who suddenly got worse one night in 1640, even lost his consciousness from time to time. He died on February 8 of the year. His coffin was buried in the tomb of his father, Ahmet, next to Sultan Ahmet Mosque.18.  1.İBRAHİM (1640 – 1648)

SULTAN 1. İBRAHİM
SULTAN 1. İBRAHİM
1615 yılında doğan Şehzade İbrahim, I. Ahmet’in Kösem Sultan’dan doğan oğludur. 25 yaşında tahta çıktı ve saltanat makamının ilk günlerinde Osmanlı Devleti’nin en karışık dönemine rastgeldi. Amcası I. Mustafa’nın akli dengesizliği, abisi Genç Osman’ın katli, yine IV. Murat’ın tahta geçtiği sırada uyguladığı sert tavırlar onun hassas mizacını oldukça etkiledi. IV. Murat’ın hastalanıp son anları yaşadığı sırada dahi tahtın tek varisi olan İbrahim’i öldürmek istemesi ancak bu durumun Kösem Sultan tarafından engellenmesi onun hayal bile edemeyeceği bir noktaya ulaşmasını sağladı ve 1640 yılında tahta çıkarak cülus töreni gerçekleşti. Kötü ve bilinçsiz yönetim sonucu hazine boşaldığı için halktan fazladan vergiler alınması ve askerlerin maaşlarının dahi ödenemeyecek duruma gelmesi gibi durumlardan dolayı, ulema 7 Ağustos 1648 tarihinde Etmeydanı- Orta Camii'de toplanarak yeni bir ayaklanma çağrısı yaptı Ağaların adamı olan Sofu Mehmet Paşa, isyancılar tarafından sadrazam ilan edildi. Şeyhülislam Abdurrahim Efendi'nin de desteğini alan isyancılar, padişahı tahhtan indirerek yerine henüz 7 yaşında olan oğlu IV. Mehmet'i geçirip itaat ettiler İhtilâlin en acı olayı ise, "İki halife bulunduğu zaman, fitneyi önlemek için birini katlediniz." şeklindeki Şeyhülislam fetvasına dayanan ihtilalcilerin, I. İbrahim'i tahttan indikten 11 gün sonra, kapadıkları hücrede boğarak katletmeleri oldu. I. İbrahim, Ayasofya Selâtin Haziresi'nde medfundur.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 1.IBRAHIM
Born in 1615, Şehzade İbrahim is the son of Ahmet I born from Kösem Sultan. He came to the throne at the age of 25 and coincided with the most complicated period of the Ottoman State in the first days of the Sultanate. His uncle Mustafa's mental imbalance, his brother Young Osman's massacre, again IV. Murat's harsh attitudes while he was on the throne affected his sensitive temperament. IV. Even though Murat was sick and wanted to kill İbrahim, who was the only heir to the throne, but this situation was prevented by Kösem Sultan, he reached a point that he could not even imagine, and in 1640, a cerulean ceremony took place. Sofu Mehmet Pasha, who was the man of Ağa, made a call for a new uprising on August 7, 1648, due to the fact that the treasury was emptied as a result of bad and unconscious administration, because of the fact that extra taxes were collected from the people and even the salaries of the soldiers could not be paid. was announced. The rebels, who received the support of Şeyhülislam Abdurrahim Efendi, brought the sultan away from the throne and replaced him with his son, who was just 7 years old. They passed and obeyed Mehmet. The most painful event of the revolution was, "When two caliphs were found, you murdered one to prevent mischief." The revolutionaries, who were based on the Sheikh-ul-Fatwa form, were killed by strangling in the cell they closed in 11 days after the death of Abraham. İbrahim I is a medphine in Hagia Sophia Treasury.


19. IV. MEHMED (1648 – 1687)

SULTAN 4. MEHMED
SULTAN 4. MEHMED
1642 yılında İstanbul’da doğan Şehzade Mehmet’in babası I. İbrahim’dir. Çocukluğu sarayda geleneksel ortam içerisinde geçtiği gibi iyi bir de eğitim aldı. Babasının dengesiz davranışları nedeni ile büyükannesi Kösem Sultan’ın devlet adamlarının yardımı ile 1648 yılında henüz 7 yaşında iken tahta çıktı. Kılıç alayı töreninin ardından kılıç kuşandı ve cülus bahşişi dağıttı.Dördüncü Mehmed İkinci Viyana bozgunundan sonra, ordunun ve devlet erkanının oybirliği ile 8 Kasım 1687 günü tahttan indirildi. Bundan sonraki ömrü, saraydaki bir odada yanına konulan iki cariye ile tam bir hapis hayatı şeklinde sürdü. 6 Aralık 1693'de Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a gönderildi ve Yeni Cami'deki Türbesine, annesi Turhan Sultanın yanına defnedildi.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 4.MEHMED
Born in 1642 in Istanbul, Şehzade Mehmet's father is I. İbrahim. He received a good education as his childhood passed in a traditional setting in the palace. Due to his father's unstable behavior, he came to the throne in 1648 when he was 7 years old, with the help of statesmen of his grandmother Kösem Sultan. After the sword procession ceremony, the sword was besieged and handed down the tip.
The Fourth Mehmed was deposed unanimously on November 8, 1687, after the Second Vienna defeat. His next life lasted as a complete prison life with two concubines placed next to him in a room in the palace. He died in Edirne on December 6, 1693. Her funeral was sent to Istanbul and she was buried next to her mother Turhan Sultan in her tomb in Yeni Mosque.


20. II. SÜLEYMAN (1687 – 1691)

SULTAN 2. SÜLEYMAN
SULTAN 2. SÜLEYMAN
1642 yılında İstanbul’da doğan Şehzade Süleyman’ın babası I. İbrahim’dir. Abisi IV. Mehmet’in saltanatı döneminde sıkı bir gözetim altında tutuldu, hatta abisinin av partilerinde ve seferlerinde onunla birlikte zaman zamanda Edirne Sarayındaydı. 1683 Viyana Kuşatması ve ardından gelen bozgunla birlikte büyük toprak kayıplarının açtığı sorunlar nedeni ile abisinin tahttan indirilerek yerine geçmesi kararlaştırıldı ve 1687 yılında saltanatı başladı. 1691 yılı mayıs ayında Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa, ikinci kez Macaristan seferine çıkarken, hastalığı çok ilerlemesine rağmen ordusuna moral vermek isteyen ve kendi hastalığı nedeniyle otoritesizliğin oluşmasına mahal vermek istemeyen Sultan II. Süleyman da sefere çıktı. Rahatsızlığının artması üzerine ancak Edirne’ye kadar gelebildi. Hastalığının ne kadar ilerlediğini farkında olan padişah, rivayet odur ki; kendi yerine kardeşi Şehzade Ahmed’in tahta çıkartılmasını vasiyet etmişti. Nitekim II. Süleyman, 22 Haziran 1691’de bir cuma günü vefat ettiğinde 49 yaşında idi. Cenazesi, İstanbul’a gönderildi ve aynı ismi taşıdığı büyük atası Kanuni Sultan Süleyman’ın, Süleymaniye Camisindeki türbesine defnedildi.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 2. SÜLEIMAN
Born in 1642 in Istanbul, the father of Prince Suleyman is Ibrahim I. His brother IV. During the reign of Mehmet, he was kept under strict custody, and even at the time of his brother's hunting parties and expeditions, he was at Edirne Palace from time to time. Due to the siege of Vienna in 1683 and subsequent defeat, the problems caused by the great land losses were decided to be removed from his throne and replaced and his reign started in 1687.In May 1691, when Grand Vizier Fazıl Mustafa Pasha was on his Hungarian expedition for the second time, Sultan II. Solomon also went on a campaign. When his discomfort increased, he could only come to Edirne. The sultan, who is aware of how far his illness has progressed, is that; instead, he was willing to take his brother Prince Ahmed to the throne. Indeed II. Solomon was 49 when he passed away on a Friday, June 22, 1691. His funeral was sent to Istanbul and was buried in the tomb of Suleiman the Magnificent, the great ancestor of which he had the same name, in the Süleymaniye Mosque.


21. II. AHMED (1691 – 1695)

SULTAN 2. AHMED
SULTAN 2. AHMED
II.Ahmed, Osmanlı 21. padişahıdır. Sultan İbrahim'in ve Muazzez Sultan'ın oğludur. Kafeste geçen gençlik yıllarından sonra 1691'de tahta çıkmıştır.Sultan II.Ahmet, Hat sanatında ustaydı. Yazı yazma kabiliyeti çok üstün olan Sultan Ahmet, birçok Kuran-ı Kerim yazmıştır ayrıca başka kitapları da yazarak çoğaltmıştır. Şairlere ve şiire de düşkündü. 3 yıl 7 ay 14 gün saltanat sürdükten sonra, yakalandığı Siroz hastalığından kurtulamayarak 6 Şubat 1695 günü Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Kanuni Sultan Süleyman Türbesine defnedildi.

OTTOMAN EMPIRE SULTANS 2.AHMED
Ahmed II is the 21st Ottoman sultan. He is the son of Sultan İbrahim and Muazzez Sultan. After his youth in the cage, he came to the throne in 1691.Sultan Ahmet II was a master in calligraphy. Sultan Ahmet, who has a very good writing ability, has written many Quran and also has reproduced other books. He was also fond of poets and poetry. After reigning for 3 years 7 months and 14 days, he could not get rid of the cirrhosis disease he died and died on 6 February 1695 in Edirne. Her body was brought to Istanbul and buried in the Kanuni Sultan Süleyman Tomb.

22. II. MUSTAFA (1695 – 1703)

SULTAN 2.MUSTAFA
SULTAN 2.MUSTAFA
1664 yılında Edirne’de doğan Şehzade Mustafa, IV. Mehmet’in oğludur. Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim gören şehzade, babası ile birlikte Lehistan seferine çıktı. 1687 yılında babasının tahttan indirilmesi ile tahta aday olsa da devlet erkanı II. Süleyman’ı layık gördü ve Şehzade Mustafa babası ile birlikte Topkapı Sarayı’nda hapsedildi. Ancak 1691 yılında II. Süleyman’ın hayatını kaybetmesiyle yeniden tahta aday olsa da, Fazıl Mustafa Paşa II. Ahmet’i tercih etti. Sultan Ahmet’in vefatı üzerine oğlu İbrahim tahta aday gösterilse de Mustafa, hanedanın en büyüğü sıfatıyla Edirne Sarayı’nda Ortakapı önüne taht kurdurarak veziriazam ve şeyhülislamı beklemeden padişahlığını ilan etti. 1695 yılında tahta geçen II. Mustafa o sırada 31 yaşındaydı; bir kaç gün sonra da kılıç kuşanma merasimi yapıldı 1703 tarihinde Sultanahmet Meydanı'nda toplanan Yeniçeriler'e halktan birçok insanın katılmasıyla olay büyüdü. Halk ve Yeniçeri, Feyzullah Efendi'nin ve yakınlarının yargılanmasını padişahın da İstanbul'a gelmesi istiyorlardı. Bundan 3 gün sonra 18 Temmuz günü ulemanın ve esnafın katılımıyla büyük bir toplantı yapıldı. 9 Eylül'de örgütlenen kalabalık Edirne'ye doğru yola çıktı. Yürüyüşün başında bulunan Çalık Ahmet Ağa ile Ahmet Paşa, padişahın tahttan indirilip yerine III. Ahmet'in geçmesini istiyorlardı. Gelen kalabalığa karşı Edirne'de Vezir Hasan Paşa komutasında bir savunma ordusu hazırlandı. Hüseyin Paşa'nın geri çekilmesi üzerine desteği kalmadığını anlayan II. Mustafa, 22 Ağustos'ta tahttan çekilerek yerini kardeşi III. Ahmet'e bıraktı.
Bu vakanın sonucunda tahttah indirilen II. Mustafa Edirne'yi terk edip İstanbul'a döndü. Bir süredir devam eden Edirne'deki saray yaşamı tekrar İstanbul'a dönmüş oldu. Oğulları ile birlikte kafes hayatına giren II. Mustafa, 29 Aralık 1703 yılında hayatını kaybetti

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 2.MUSTAFA
Born in 1664 in Edirne, Şehzade Mustafa, IV. He is the son of Mehmet. The prince, who had a good education from a young age, went on a trip to Lehistan with his father. Although his father was deposed in 1687, he was a candidate for the throne. He deemed Süleyman worthy and Prince Mustafa was imprisoned in Topkapi Palace with his father. However, in 1691 II. Although Solomon was a candidate for the throne once again, Fazıl Mustafa Pasha II. He preferred Ahmet. Although his son İbrahim was nominated as a candidate for the death of Sultan Ahmet, Mustafa declared his sultanate without waiting for the Grand Vizier and sheikhs by establishing a throne in front of Ortakapı in Edirne Palace as the oldest dynasty. II. Mustafa was 31 at the time; a few days later, the sword-worn ceremony was held. People and Janissaries wanted Feyzullah Efendi and his relatives to be tried and the sultan to come to Istanbul. A great meeting was held on July 18, 3 days later with the participation of the ulama and artisans. The crowd organized on 9 September set out for Edirne. Çalık Ahmet Ağa and Ahmet Pasha, who were at the beginning of the march, were brought down from the throne of the sultan and replaced by III. They wanted Ahmet to pass. Against the crowd, a defense army was prepared under the command of Vizier Hasan Pasha in Edirne. Understanding that he had no support after Hüseyin Pasha's withdrawal, II. Mustafa, withdrawing from the throne on August 22, was replaced by his brother III. He left it to Ahmet.As a result of this case, II. Mustafa left Edirne and returned to Istanbul. The palace life in Edirne, which has been going on for a while, has returned to Istanbul. Having entered the cage life with his sons, II. Mustafa died on December 29, 1703


23. III. AHMED (1703 – 1730)

SULTAN 3. AHMED
SULTAN 3. AHMED
III. Ahmet, 31 Aralık 1673 yılında dünyaya geldi. IV. Mehmet'in Rabia Gülnuş Emetullah Sultan'dan ikinci oğluydu. Şehzadeliği önce Topkapı, sonra Edirne Sarayı'nda geçen III. Ahmet, öğrenimini Sultanî Mehmet Efendi'den daha sonra ise Seyyit Feyzullah Efendi'den aldı. Ağabeyi II. Mustafa'nın çıkan isyandan dolayı tahttan indirilmesi üzerine 22 Ağustos1703 yılında 30 yaşında tahta çıktı. III. Ahmet, bahçeyi ve çiçeği seven bir padişah olduğu için “şükûfecilik” denen çiçekçilik onun zamanında bir meslek halini aldı. Sonraları, sembolleşerek o yıllara Lale Devri denilmesine sebep olan lale gayet kıymetli bir çiçek haline geldi ve çeşitleri, yetiştirilme usulleri hakkında kitaplar yazıldı. III. Ahmet’in katıldığı Çırağan alemleri de bu değerli lalelerle süslü bahçelerde yapıldı.III. Ahmet’den alınan fermanla, 1727 yılında, ilk defa Türkçe kitap basan bir matbaa kuruldu. Yalova’da kağıt imaline başlandı, İstanbul’da Tekfur Sarayı’nda 1725 yılında bir çini fabrikası kuruldu ve İznik’teki çini ustalarından bazılarının buraya gelerek çalışmaları sağlandı. Ayrıca, İstanbul’da mevcut çuha fabrikasının yanında Hatayi ismi verilen kumaşı dokumak üzere bir başka fabrika daha inşa edildi. 57 yaşında iken halk ihtilali ile tahttan indirilen Sultan III. Ahmed, Topkapı Sarayı’nda kendisine tahsis edilen dairesinde yaşamaya devam etti. Bu süre zarfında bol bol ibadetle ve hat yazısıyla meşgul olan Sultan Ahmed, 63 yaşında olduğu sırada 24 Haziran 1736’da yaşında vefat etti. Naaşı, İstanbul Eminönü’ndeki Turhan Sultan türbesine, babası Sultan IV. Mehmed ve ağabeyi Sultan II. Mustafa’nın yanına defnedildi.27 yıl padişahlık yapan Sultan III. Ahmed’in iki şehzadesi (Sultan III. Mustafa: 1757-1774 ve Sultan I. Abdülhamid: 1774-1779) Osmanlı tahtına çıkacaklardır.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 3.AHMED
III. Ahmet was born on December 31, 1673. IV. Mehmet's Rabia Gülnuş was the second son of Emetullah Sultan. The palace was used in Topkapı and then in Edirne Palace. Ahmet received his education from Sultanî Mehmet Efendi and later from Seyyit Feyzullah Efendi. Her brother II. Mustafa was thrown to the throne at the age of 30 on August 22, 2017, after he was deposed due to a revolt. III. Since Ahmet was a sultan who loved the garden and flowers, the floristry called “greetings” became a profession in his time. Later, tulip became a precious flower, symbolizing it as the Tulip Period and symbolizing those years, and books on its varieties and growing methods were written. III. The Çırağan realms, where Ahmet participated, were also made in gardens decorated with these precious tulips.
III. With the decree taken from Ahmet, a printing house was published in 1727, which printed Turkish books for the first time. Paper production started in Yalova, a tile factory was established in Tekfur Palace in Istanbul in 1725 and some of the tile masters in Iznik came here to work. In addition, another factory was built in Istanbul to weave the fabric called Hatayi, next to the existing cloth factory. Sultan III, who was dismissed from the throne with the people's revolution when he was 57 Ahmed continued to live in his apartment allocated to him in Topkapı Palace. During this time, Sultan Ahmed, who was busy with plenty of worship and calligraphy, died on 24 June 1736 when he was 63 years old. His body was sent to the Turhan Sultan tomb in Eminönü, Istanbul, with his father Sultan IV. Mehmed and his brother Sultan II. He was buried next to Mustafa. Sultan III, who was the sultan for 27 years. The two princes of Ahmed (Sultan Mustafa III: 1757-1774 and Sultan Abdulhamid I: 1774-1779) will rise to the Ottoman throne.24. I. MAHMUD (1730 – 1754)

SULTAN 1.MAHMUD
SULTAN 1.MAHMUD
1696 yılında Edirne’de doğan Şehzade Mahmut, II. Mustafa’nın büyük oğludur. Çocukluk yıllarını doğduğu yerde geçirdiği gibi ilk eğitimini de burada aldı. Yaşanan Edirne Vak’asında babasının tahttan indirilmesi üzerine kardeşleri ile birlikte hapsedildi. Hapis hayatı 27 yıl sürdü ve bu süre zarfında genellikle kuyumculuk sanatı ile uğraştı. Patrona Halil İsyanı sırasında tahttan indirilen III. Ahmet’in yerine 1730 yılında halk tarafından tahta çıkartıldı. Kendisine ilk biat eden amcası III.Ahmet olup; kimseye güvenmemesi konusunda onu uyardığı bilinmektedir. Sultan Birinci Mahmud, 1 Ekim 1730 tarihinde 35 yaşında iken padişah oldu. Devrindeki en değerli kimseleri seçip iş başına getirdi. Karakter sahibi, azimli, müşfik, merhametli, dikkatli, ve sabırlı bir insandı. Kendi zevkinden çok milletin refahını düşünerek hareket etti.Bu sayede babası ve amcasının düştüğü hatalara düşmedi. Hayatının son iki yılını hasta geçiren Sultan Birinci Mahmud, 13 Aralık 1754 tarihinde 59 yaşında iken vefat etti. Sultan İkinci Mustafa'nın Yeni Camideki türbesine defnedildi

OTTOMAN EMPIRE SULTANS 1. MAHMUD
Born in Edirne in 1696, Şehzade Mahmut, II. He is Mustafa's eldest son. He spent his childhood years in his birthplace and got his first education here. He was imprisoned with his brothers after his father was deposed in the Edirne Case. His prison life lasted 27 years, and during this time he often dealt with the art of jewelry. During the Patrona Halil Rebellion, III. Instead of Ahmet, he was thrown into the throne by the people in 1730. Uncle III, the first to pay him allegiance. Is Ahmet; It is known to warn him not to trust anyone. Sultan First Mahmud became a sultan on October 1, 1730 when he was 35 years old. He chose the most valuable people in his period and brought them to work. He was a person of character, determined, kind, compassionate, careful and patient. He acted with the welfare of the nation rather than his own taste. In this way, his father and uncle did not make mistakes. Sultan First Mahmud, who passed the last two years of his life, passed away on December 13, 1754 when he was 59 years old. Sultan was buried in Mustafa's tomb in Yeni Mosque


25. III. OSMAN (1754 – 1757)

SULTAN 3. OSMAN
SULTAN 3. OSMAN
1699 yılında Edirne’de doğan Şehzade Osman II. Mustafa’nın oğludur. Yaşanan Edirne Vak’asında babasının tahttan indirilmesi üzerine babası ile birlikte Şimşirlik Dairesi’ne hapsedildi. Abisi I. Mahmut’un saltanatı ile tahtı bekleyen en büyük şehzade oldu ancak bu bekleme dönemi 53 yıl sürdü; bu dönemde Şehzade Osman ‘’piştahta’’ denilen taşınabilir küçük masalar, çekmeceler yaptı. Abisi I. Mahmut’un ölümü ile 1754 yılında 58 yaşında tahta çıktı.Sultan III. Osman musikiden nefret ettiği için müzisyen cariyelerin bir kısmını saraydan uzaklaştırdı. Sarayda dolaşırken cariyelerle karşılaşmak istemediği için ayakkabılarına demir ökçeler taktırmıştı. Ökçelerden çıkan sesi duyan cariyeler padişahın geldiğini öğrenip yoldan çekiliyorlardı. 2 yıl, 10 ay, 18 gün saltanat sürmüş ve bu süre içinde yedi tane vezir-i azam değiştirmiştir. 30 Ekim 1757 tarihinde şirpençeden dolayı vefat etmiş ve Yeni Cami Turhan Valide Sultan türbesine defnedilmiştir.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 3.OSMAN
Born in 1699 in Edirne, Şehzade Osman II. He is the son of Mustafa. He was imprisoned in the Edirne Case with his father after his father was deposed. He became the biggest prince waiting for the throne with his brother Mahmut I.'s reign, but this waiting period lasted 53 years; In this period, Şehzade Osman made portable small tables, drawers called "curd". He went to the throne at the age of 58 in 1754 with the death of his brother Mahmut I.Sultan III. Because Osman hated music, the musician removed some of the concubines from the palace. As he wandered around the palace, he did not want to meet the concubines, so he had iron heels on his shoes. Hearing the sound of the heel, the concubines learned that the sultan had come and were out of the way. The reign lasted for 2 years, 10 months and 18 days, and during this period he changed seven viziers. He died on 30 October 1757 due to the shirk and was buried in the Yeni Mosque Turhan Valide Sultan tomb.26. III. MUSTAFA (1757 – 1774)

SULTAN III.MUSTAFA
SULTAN III.MUSTAFA
III. Mustafa, 28 Ocak 1717 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası III. Ahmet, annesi Mihrişah Sultan'dır. Lale Devri'ne girilirken doğan III. Mustafa, çocukluğunu bu dönemin renkli ortamında geçirdi. Damat İbrahim Paşa ile babası III. Ahmet'in reform çalışmlarını yakından takip etti. Şehzadeliği boyuca iyi bir öğrenim görerek yüksek din ilimleri, edebiyat, tarih, coğrafya ve askeri bilimleri dönemin büyük âlimlerinden aldı. 1730 tarihinde Patrona Halil İsyanı'yla tahttan indirilen babasıyla beraber 27 yıl boyunca kafes hayatı yaşadı. III. Mustafa'nın ölümüyle 30 Ekim 1757 yılında tahta geçti. Aynı zamanda tahta çıktığında cülus bahşişi veren son padişah oldu. 22 Mayıs 1766 yılında büyük İstanbul depremi onun zamanında olmuştur. Avrupa’da iktidar depremleri olurken,Osmanlı Devleti bu depremlerden etkilenmemiştir. Rusların antlaşmalara aykırı olarak Polonya’ya asker sokması, Fransızların teşvik etmesi ve Padişah’ın savaşa meyilli olması, Ekim 1768’de Rusya’ya karşı harp ilan edilmesine sebep olmuştur. Çariçe II. Katerina komutasındaki Rus orduları, önce Kırım Han’ı Giray Han’ın darbelerine maruz kalmışlar ise de, Osmanlı ordusunun tecrübesiz ve hazırlıksız olması hasebiyle, 1769 son baharında Polonya’nın kapısı olan Hotin’i teslim almışlardır. Karadeniz Osmanlı Gölü olması sebebiyle Fin Körfezinden Akdeniz yoluyla sürpriz bir şekilde Mora’ya Rumlarla birlikte asker çıkaran Ruslar, 1770 Nisan’ında perişan edildiler; ancak Baltık Filosu ile Ege’ye yönelen Rus kuvvetleri Temmuz 1770’de Koyun Adaları açıklarında Osmanlı gemilerine karşı büyük kayıplar vererek çekildi; sonra da Çeşme Limanında Osmanlı gemilerine baskın düzenleyerek çok büyük kayıp verdirdiler. Avrupa’da büyük akisler uyandıran Çeşme Baskınının intikamı Cezayirli Hasan Paşa tarafından alındı. İşte Osmanlı Devleti’nin asırlardır, yani en az 1453 yılından beri dünyada tek süper güç olarak hayatını devam ettirmesi, bundan sonra meydana gelecek olaylarla sona erdi. Çünkü Kont Romanzov komutasındaki Rus kara askerleri Boğdan’ın Kartal (Larga) denilen bir mevkiinde Sadrazam İvaz-zâde Halil Paşa’yı Ağustos 1770 yılında mağlup ediyor ve Bender Rusların eline geçiyordu. Rusya bununla da kalmadı ve Kırım’ın kapısı olan Orkapı’yı kuşattı. Çariçe, Osmanlı Devleti’nden ayrılırsa bağımsız bir devlet olarak kabul edeceğini söyleyerek Kırım’ı ikiye böldü ve Kırım Rus işgaline mecburen boyun eğdi (Temmuz 1771). Artık Osmanlı Devleti dünyanın 1. Devleti olma özelliğini kaybetmişti. 1771 yılı içinde Ruslar Eflak’i yani Romanya’yı işgal ettier. Arkasından Dobruca’dan Bulgaristan’a giren Rusların bu ilerlemeleri, açtığı harp sebebiyle devletin başına büyük felâketlerin gelmesine sebep olduğunu düşünen Padişah’ı zora soktu ve sıkıntılar içinde nüzûl hastalığına tutularak vefât etti

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 3.MUSTAFA
III. Mustafa was born on January 28, 1717 in Istanbul. Father III. Ahmet is his mother Mihrişah Sultan. Born in entering the Tulip Age III. Mustafa spent his childhood in the colorful environment of this period. Damat İbrahim Pasha and his father III. He closely followed Ahmet's reform efforts. He received a good education throughout the city and received high religious sciences, literature, history, geography and military sciences from the great scholars of the period. He lived a cage life for 27 years with his father, who was thrown from the throne in 1730 with the Patrona Halil Rebellion. III. He passed the throne on October 30, 1757 with the death of Mustafa. At the same time, he was the last sultan to tip the culus when he came to the throne. On May 22, 1766, the big Istanbul earthquake happened in his time. While there were power earthquakes in Europe, the Ottoman Empire was not affected by these earthquakes. The fact that the Russians introduced troops into Poland against the treaties, the French encouraged and the Sultan was prone to war caused the war to be declared against Russia in October 1768. Czarina II. Although the Russian armies under the command of Katerina were subjected to the coups of the Crimean Khan Giray Khan first, 1769 due to the inexperience and preparation of the Ottoman army.In the last spring, they have received Hotin, the door of Poland. Russians, who came to the Peloponnese together with the Greeks from the Finnish Gulf through the Mediterranean because of the Black Sea Ottoman Lake, were devastated in April 1770; however, the Russian forces heading towards the Aegean with the Baltic Fleet retreated in July 1770 off the Sheep Islands with great losses against Ottoman ships; then they raided the Ottoman ships in Çeşme Port, causing great losses. The revenge of the Çeşme Raid, which caused great flows in Europe, was taken by the Algerian Hasan Pasha. Here, the Ottoman Empire's centuries-long life, as the only superpower in the world since at least 1453, ended with the events that will occur after that. Because the Russian black soldiers under the command of Count Romanzov defeated the Grand Vizier Ivaz-zhal Halil Pasha in August 1770 and Bender was taken over by the Russians in a place called the Eagle (Larga) of Boğdan. Russia did not remain with this either, and surrounded Orkapı, the gate of Crimea. Czarina divided the Crimea in half, saying that if he left the Ottoman State, he would accept it as an independent state, and Crimea obliged to obey the Russian occupation (July 1771). Now the Ottoman State had lost its feature of being the 1st State of the world. In 1771, the Russians invaded Wallachia, that is Romania. These advances of the Russians who entered Bulgaria from Dobrudja afterwards put the Sultan in trouble, who thought that it caused great disasters to happen to the state due to the war he caused, and died in troubles by suffering from nuisance.27. I. ABDÜLHAMİD (1774 – 1789)

SULTAN I. ABDULAZİZ
SULTAN I. ABDULAZİZ
1725 yılında İstanbul’da doğan Şehzade Abdülhamid, III. Ahmet’in oğlu olup kardeşi III. Mustafa’dan sonra tahta çıktı. Patrona Halil İsyanı sırasında babası tahttan indirilince o ve kardeşleri sarayda hapsedildi. Çocukluk yılları göz hapsinde geçen Abdülhamid’in bu durumu kardeşi III. Mustafa’nın tahta çıkışına kadar devam etti ve kardeşinin ölümü üzerine 1774 yılında 49 yaşında iken tahta çıktı. Siyasi alanda bir takım başarısızlıklar olsa da ıslahat hareketlerinde ve ordunun düzeltilmesinde büyük bir başarı kazanmıştır. Osmanlı donanmasını iyileştirdiği gibi 1775 yılında açılan Mühendishane-i Bahri Hümayun okulunda deniz subaylarının yetişmesine önem verdi. 1776 yılında Tershane Mühendishanesi açıldı. Türk matbaacılığı da bu dönemde yeniden canlandı.Ruslar, Özi kalesini kuşatarak 25.000 kişiyi alçakça katlettiler (17 Aralık 1788). Bu haberin İstanbul'a ulaşması üzerine, Sultan Birinci Abdülhamid kederinden hastalandı ve felç geçirdi. Ancak, 7 Nisan 1789'da vefat edene kadar devlet işleriyle ilgilenmeye devam etti

OTTOMAS EMPIRE SULTANS 1.ABDULHAMİD
Born in Istanbul in 1725, Şehzade Abdulhamid III. Ahmet's son and his brother III. He came to the throne after Mustafa. When Patrona was rebelled during the Halil Rebellion, he and his brothers were imprisoned in the palace. Abdülhamid spent his childhood years under arrest, and his brother III. He continued until Mustafa's throne, and on the death of his brother, he came to the throne in 1774 when he was 49 years old.Although there were some failures in the political field, it has been a great success in the reform movements and the correction of the army. As he healed the Ottoman navy, he gave importance to the training of naval officers in the Engineerhane-i Bahri Humayun school, which was opened in 1775. Tershane Engineering Center was opened in 1776. Turkish printing also revived during this period.The Russians surrounded the Ozi fortress and murdered 25,000 people lowly (December 17, 1788). Upon reaching this news in Istanbul, Sultan Abdulhamid the First fell ill and suffered a stroke. However, he continued to deal with government affairs until he passed away on April 7, 1789.


28. III. SELİM (1789 – 1807)

SULTAN III.SELİM
SULTAN III.SELİM
Sultan Üçüncü Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mustafa, annesi Mihrişah Sultan. Sultan Üçüncü Selim'in padişah olmasını istemişti. Ancak, babasından sonra padişahlığa amcası Sultan Birinci Abdülhamid getirildi. Sultan Birinci Abdülhamid, Sultan Üçüncü Selim'i sarayda göz önünde bulunduruyor, ancak yine de onun eğitimine önem veriyordu. Amcası Sultan Birinci Abdülhamid'in ölümü üzerine 7 Nisan 1789 günü 28 yaşındayken Osmanlı tahtına oturdu.25 Mayıs 1807'de Kabakçı Mustafa İsyanı başgösterdi. Ayaklanan Yeniçeriler birçok devlet adamını idam edip III. Selim'i tahtan indirdiler. III. Selim'in amcasının oğlu IV. Mustafa'yı tahta geçirdiler. Alemdar Mustafa Paşa'nın III. Selim'i tekrar tahta geçirmek istemesi duyulunca 28 Temmuz 1808 yılında III. Selim idam edildi. Laleli Camii yanında III. Mustafa'nın türbesine defnedildi.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 3.SELİM
Sultan Selim III was born on December 24, 1761 in Istanbul. His father is Sultan Mustafa, his mother is Mihrişah Sultan. The Sultan wanted the Third Selim to be the sultan. However, after his father, his uncle Sultan First Abdulhamid was brought to the sultan. Sultan First Abdulhamid considered Sultan Selim III in the palace, but still gave importance to his education. Upon the death of his uncle Sultan First Abdulhamid, he sat on the Ottoman throne at the age of 28 on April 7, 1789.On May 25, 1807, Kabakçı Mustafa Rebellion appeared. The Rebellious Janissaries executed many statesmen and III. They put Selim down the throne. III. Selim's uncle's son IV. They put Mustafa on the throne. Alemdar Mustafa Pasha's III. When it was heard that Selim wanted to put the throne back on July 28, 1808, III. Selim was executed. Next to Laleli Mosque III. He was buried in Mustafa's tomb.

29. IV. MUSTAFA (1807 – 1808)

SULTAN IV MUSTAFA
SULTAN IV MUSTAFA
Yirmi dokuzuncu Osmanlı padişahıdır. 1779 yılında doğan Şehzade Mustafa I. Abdülhamid’in oğludur. Küçük yaştan itibaren sarayda klasik bir eğitim aldı, babasıyla teftiş gezileri yaptı. Babasının ölümü üzerine tahta amcası III. Selim çıktı, ancak çocuğu olmadığı için Şehzade Mustafa’yı sevdi ve kolladı; rahat bir dönem yaşadı. III. Selim’in ıslahatları halk arasında bir ayaklanmaya neden olmuş ve padişahı tahttan indirmişlerdi. Bunun üzerine 1807 yılında yerine IV. Mustafa tahta geçti İstanbul'daki isyan, Rus cephesindeki ordunun disiplinini de bozdu. Orduda bulunan III. Selim taraftarları, Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa'nın yanına sığındılar. Bu olaylar üzerine IV.Mustafa, Sadrazam Hilmi Paşa'yı azlederek yerine Çelebi Mustafa Paşa'yı sadarete getirdi. Osmanlı ordusundaki bu karışıklıktan faydalanan Ruslar, Eflak ve Boğdan'da bazı kaleleri ele geçirdiler. Fakat, bu sırada Fransa İmparatoru Napoleon karşısında zor durumda kalmaları, barış istemelerine sebep oldu. Rusya'nın Eflak, Boğdan ve diğer zaptettiği yerleri tahliye ederek çekilmesi şartıyla, 20 Ağustos 1807 yılında barış antlaşması imzalandı.
İstanbul'daki asayiş sağlanamamakta idi. Asiler ile başa çıkamayacağını anlayınca IV. Mustafa, Alemdar Mustafa Paşa'dan yardım istedi. Bunun üzerine 16 bin kişilik bir kuvvetle gelen Alemdar Mustafa Paşa, Kabakçı ve yandaşlarını öldürttü. Kabakçı’nın öldürülmesi, saray erkanı ve yeniçeriler arasında büyük telaşa sebep oldu. Daha sonra İstanbul'a giren Alemdar, zorbaları ortadan kaldırmaya ve fesatçıları sürmeye başladı. Bu sırada Alemdar'ın taraftarları III. Selim'i yeniden tahta çıkarmaları için tahrike başladılar. Onun bu niyetini sezen Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa, kendisinden İstanbul'u terk etmesini istedi. Alemdar Mustafa Paşa da bunun üzerine, 28 Temmuz günü on beş bin kişiden fazla askeriyle Bab-ı Ali'yi bastı. Sadrazamdan mührünü aldı. Ancak, III. Selim'in yeniden tahta çıkması halinde kendilerini öldürteceğinden korkan asiler ve bazı devlet adamları, padişahtan III. Selim ve Şehzade Mahmut'un öldürülmeleri için ferman çıkarttırdılar. Nitekim, zorla saraya giren Alemdar, III. Selim'in hançer darbeleriyle şehit edilmiş cesediyle karşılaştı. Hizmetkarlarının yardımı ile hayatını kurtaran II. Mahmut'u 28 Temmuz 1808 yılında padişah ilan etti. IV. Mustafa ise, Topkapı Sarayı'na yerleştirildi IV. Mustafa, 17 Kasım 1808'de yeniden tahta geçirme teşebbüsünde bulunulmaması için öldürüldü. Osmanlı tahtına II. Mahmut geçirildi. IV. Mustafa'nın cenazesi merasimle kaldırılarak, Bahçe Kapısı'nda babası I. Abdülhamit’in türbesine defnedildi.IV. Mustafa, öldüğünde 30 yaşında idi.

OTTOMAS EMPIRE SULTANS 4.MUSTAFA
It is the twenty-ninth Ottoman sultan. Born in 1779, he is the son of Mustafa Abdulhamid I. From a young age, he received a classical education in the palace, made inspection trips with his father. On the death of his father, his wooden uncle III. Selim came out, but he loved and looked after Prince Mustafa because he had no children; he had a comfortable period. III. Selim's reforms caused an uprising among the people, and they dismissed the sultan. Thereupon, IV. Mustafa took the throne
The revolt in Istanbul also disrupted the discipline of the army on the Russian front. III in the army. Selim supporters took refuge with Alemdar Mustafa Pasha, the Ruse of Ruse. On these events IV. Mustafa dismissed Grand Vizier Hilmi Pasha and brought Çelebi Mustafa Pasha to his place. Taking advantage of this confusion in the Ottoman army, the Russians captured some castles in Wallachia and Boğdan. However, their difficulty in the face of the French Emperor Napoleon caused them to ask for peace. A peace treaty was signed on August 20, 1807, provided that Russia withdrew from Eflak, Boğdan and other places it had captured.The public order in Istanbul could not be provided. When he realized that he could not cope with the rebels, IV. Mustafa asked for help from Alemdar Mustafa Pasha. Upon this, Alemdar Mustafa Pasha, who came with a force of 16 thousand people, killed Kabakçı and his followers. The killing of Kabakçı caused great fuss between the palace man and the janissaries. Alemdar, who later entered Istanbul, began to eliminate bullies and deploy mischief-makers. Meanwhile, the supporters of Alemdar III. They started the drive to get Selim back on the throne. Sensing his intentions, Grand Vizier Çelebi Mustafa Pasha asked him to leave Istanbul. Alemdar Mustafa Pasha then raided Bab-ı Ali with more than fifteen thousand soldiers on July 28. He got his seal from the Grand Vizier. However, III. The rebels and some statesmen, who were afraid that Selim would kill them if he came to the throne again, were given to the Sultan by the Sultan Selim and Şehzade had a decree for the killing of Mahmut. As a matter of fact, Alemdar entering the palace by force, III. He met Selim's corpse killed by dagger blows. Saving his life with the help of his servants II. He declared Mahmut the sultan on July 28, 1808. IV. Mustafa was placed in Topkapı Palace IV. Mustafa was killed on 17 November 1808 to avoid attempting to re-enter the throne. II to the Ottoman throne. Mahmut was passed. IV. Mustafa's funeral was removed by ceremony, and he was buried in the tomb of his father Abdülhamit I. at the Garden Gate. Mustafa was 30 years old when he died.


30. II. MAHMUD (1808 – 1839)

SULTAN MAHMUD .II
SULTAN MAHMUD .II
20 Temmuz 1785 yılında İstanbul'da doğan II. Mahmud'un babası I. Abdülhamid, annesi ise Nakşıdil Sultan'dır. Babası I. Abdülhamit, 7 Nisan 1789 günü hayatını kaybetti. Şehzade Mahmut, babasını kaybettiğinde henüz 4 yaşındaydı. Babasını kaybetmesinden sonra amcası Üçüncü Selim, öğrenimi ile bizzat ilgilendi.1807'de Kabakçı Mustafa İsyanı başlaması üzerine 29 Kasım 1807'de Üçüncü Selim tahttan ayrılır. Fakat bu sırada Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim'i destekliyordu. İstanbul'a gelerek tekrardan tahta çıkmasını sağlamak istedi. III. Selim bu olaylar sırasında öldü, Şehzade Mahmud ise son anda ölümden kurtuldu. Bunun ardından Şehzade Mahmud. 28 Temmuz 1808'de tahta oturdu. Eğitim, askeri, idari olmak üzere birçok alanda ıslahatlar yapan II. Mahmud, eğitim alanında; ilköğretimi mecburi hale getirdi ve sonrasında Avrupa'ya eğitim için öğrenciler gönderdi. Memur yetiştirmek için "Mekteb-i Maarif-i Adliye" kuruldu. İletişim alanında posta teşkilatı kuruldu. Müsadere sistemi kaldırıldı, 1831 yılında ilk nüfus sayımı yapıldı.1 Temmuz 1839 yılında hayatını kaybetti. Verem yüzünden vefat eden II. Mahmut, Divanyolu, II. Mahmut türbesine defnedildi. Yerine oğlu I. Abdülmecit padişah olarak tahta geçti.


OTTOMANS EMPIRE SULTANS 2.MAHMUD
Born on July 20, 1785 in Istanbul, II. Mahmud's father was Abdulhamid I and his mother was Nakşıdil Sultan. His father, Abdulhamit I, died on April 7, 1789. Şehzade Mahmut was only 4 years old when he lost his father. After losing his father, his uncle Third Selim was personally interested in his education.
Upon the beginning of the Kabakçı Mustafa Rebellion in 1807, the third Selim left the throne on 29 November 1807. But at the same time, Ruse of the Rousse Alemdar Mustafa Pasha, III. He was supporting Selim. He wanted to come to Istanbul and make him come to the throne again. III. Selim died during these events, and Prince Mahmud was saved from death at the last minute. After that, Prince Mahmud. He sat on the throne on July 28, 1808.He made reforms in many fields including education, military and administrative. Mahmud, in the field of education; he made primary education compulsory and then sent students to Europe for education. "Mekteb-i Maarif-i Adliye" was established to train civil servants. Postal organization was established in the field of communication. The confiscation system was abolished, the first census was carried out in 1831.He died on July 1, 1839. He died due to tuberculosis II. Mahmut, Divanyolu, II. He was buried in the tomb of Mahmut. His son, Abdulmecit I, was replaced by the sultan.31. ABDÜLMECİD (1839 – 1861)

SULTAN ABDÜLMECİD
SULTAN ABDÜLMECİD
Babası II. Mahmud, annesi Bezmiâlem Vâlide Sultan'dır. 25 Nisan 1823'te İstanbul'da doğdu. Tahsil ve terbiyesine itina edilerek zamanın icaplarına göre, tıpkı Avrupalı bir prens gibi yetiştirildi. Konuşacak ve okuduğunu anlayacak kadar iyi Fransızca öğrendi. Avrupa neşriyatını yakından takip eder, temas ettiği yabancılarla çeşitli konuları tartışırdı. Batı mûsikisine ve yaşayış tarzına hayrandı.1 Temmuz 1839'da babasının ölümü üzerine, on yedi yaşında iken tahta geçti.Abdülmecid’in dönemine damgasını vuran olaylar genelde Tanzi­mat ve Islahat Fermanları olarak bilinen hukukî ve idarî düzenlemelerdir. “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” (padişah yazısı) ya da “Tanzimat-ı Hayriye (hayırlı düzenlemeler) olarak da bilinen Tanzi­mat Fermanı 3 Kasım 1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı’ında okunarak yürürlüğe sokuldu. Abdülmecid, Tanzimat’ın uygulamasında karşılaşılan güçlükleri yerinde görmek amacıyla zaman zaman yurt gezilerine çıktı. Dışardan aldığı borçların bir bölümüyle saraylar, köşkler ve sosyal kurumlar yaptırdı. Dolmabahçe Sarayı (1853), Beykoz Kasrı (1855), Küçüksu Kasrı (1857), Mecidiye Camisi (1849), Teşvikiye Camisi (1854) Hırka-i Şerif Camiii (1851) onun döneminin başlıca eserleridir. Bezmiâlem Valide Sultan, Gureba Hastanesi’ni yaptırdı (1845-1846), yeni Galata Köprüsü de aynı tarihte hizmete girdi. Sultan Abdülmecid, ıslahat çalışmaları, savaşlar, içte ve dışta buhranlarla geçirdiği bir saltanat döneminin (1 Temmuz 1839-25 Haziran 1861) ardından, yakalandığı verem hastalığından kurtula­mayarak, 38 yaşında iken İstanbul’da vefat etti.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS ABDULMECID
His father II. Mahmud is his mother Bezmiâlem Vâlide Sultan. He was born on April 25, 1823 in Istanbul. He was raised just like a European prince according to the requirements of the time by being paid attention to his education and education. He learned French well enough to speak and understand what he was reading. He closely followed the European publications and discussed various issues with the foreigners he was in contact with. He admired the western music and lifestyle.Upon his father's death on July 1, 1839, he passed the throne when he was seventeen.The events that left their mark on Abdulmecid's period are generally legal and administrative arrangements known as the Tanzimat and Islahat Fermans. Tanzimat Fermans, also known as “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” (sultan's writing) or “Tanzimat-ı Hayriye (good arrangements), was read and put into force by Mustafa Reşit Pasha in Gülhane Park on November 3, 1839.Abdülmecid went on trips from time to time to see the difficulties encountered in the implementation of Tanzimat. He built palaces, mansions and social institutions with some of the debts he received from abroad. Dolmabahçe Palace (1853), Beykoz Pavilion (1855), Küçüksu Pavilion (1857), Mecidiye Mosque (1849), Teşvikiye Mosque (1854) Hirka-i Serif Mosque (1851) are the main works of his period. Bezmiâlem Valide Sultan built Gureba Hospital (1845-1846), and the new Galata Bridge was put into service on the same date. Sultan Abdulmecid passed away in Istanbul after he was 38 years old, after a period of reign (July 1, 1839-25 June 1861), with reforms, wars, and internal and external crisis.

32. ABDÜLAZİZ (1861 – 1876)

Sultan Abdülaziz 8 Şubat 1830 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
SULTAN ABDÜLAZİZ
SULTAN ABDÜLAZİZ
25 Haziran 1861 tarihinde Sultan Abdülmecid’den devraldığı saltanat koltuğuna oturdu. Abdülaziz tahta geçtiğinde, bir süredir dış borç alan devletin maliyesi güç duruma düşmekteydi.Birkaç yıl sonra artık alınan borçları kapatmak için borç almak noktasına gelecek olan ekonomi, her geçen gün dışa bağlı ve üretimin yeterli gelmediği bir hal alacaktı. Aynı zamanda siyasete de tanzimatçı paşalar ve devlet adamları hakimdi. Bu kadronun son büyük temsilcisi sayılan Mehmed Emin Âli Paşa'nın 1871'deki ölümüne kadar, gerek iç gerek ise dış politikada padişah Abdülaziz etkin bir rol oynamamış, yönetimi bu devlet adamları üzerinde birleştirmişti.1875 sonlarında ilan edilen moratoryum, yani devletin dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıklayarak erteleme isteği sırasında, Mahmud Nedim Paşa Sadrazam idi. Bu ekonomik çöküntü hali ve dış politikadaki yalnızlık iç siyaseti de harekete geçirdi. Böylece bir süredir padişahın yönetiminden rahatsızlık duyan kadro darbe planlarına başladı.Dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Avni Paşa, birtakım şahsi nedenlerle de padişaha kin besliyordu. O dönem sarayda sergilenen tiyatrolarda güldürü için bazen devlet adamlarının da taklitleri yapılıyordu. Hüseyin Avni Paşa'nın taklitlerinin sergilenmesi ve padişahın da bunlardan çok eğlenmesi şahsi bir nefrete sebep oldu. Aynı zamanda uzak yerlere çıkan bazı tayinlerini de sürgün olarak addetmişti. 
Buna karşılık samimi bir meşrutiyet taraftarı olan Midhat Paşa ve benzer görüşlere sahip Mütercim Rüşdü Paşa da her ne kadar siyasi görüşleri ayrılsa da padişahı tahttan indirmek konusunda Hüseyin Avni Paşa ile birleştiler. Darbe 30 Mayıs 1876'da nispeten sessiz-sedasız olarak yapıldı ve V. Murad tahta çıkartıldı.4 Haziran 1876 sabahı Abdülaziz odadan annesini çıkartarak kapısını kitledi. İçeriden bir süre Kur'an okuma sesleri geldi. Kendisinden cevap alınamayınca merakla kapı kırılarak içeri girildi ve eski padişah minder üzerinde yarı oturmuş vaziyette, iki kolunun damarları kesik olarak kanlar içerisinde bulundu.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS ABDULAZIZ
Sultan Abdülaziz was born on February 8, 1830 in Istanbul.
On 25 June 1861, he sat in the sultan's chair, which he took over from Sultan Abdülmecid. When Abdülaziz came to the throne, the finances of the state that borrowed for a while were falling into a difficult position.The economy, which would come to the point of borrowing to close the debts a few years later, would become more dependent on the world day by day and production was not enough. At the same time, the politician was an ancestor of pashas and statesmen. Until the death of Mehmed Emin Âli Pasha, who was considered the last great representative of this staff, in 1871, Sultan Abdülaziz had not played an active role in both domestic and foreign policy, and united the administration over these statesmen.The moratorium, declared in late 1875, was Mahmud Nedim Pasha Grand Vizier during his request to postpone the state, saying that it could not pay its external debts.
This state of economic breakdown and loneliness in foreign policy also stimulated domestic politics. Thus, the staff, who have been uncomfortable with the sultan's administration for a while, started the coup plans.Hüseyin Avni Pasha, the Chief of General Staff of the period, had a grudge against the sultan for some personal reasons. Statesmen were sometimes imitated to make laugh at the theaters exhibited in the palace at that time. The demonstration of the imitations of Hüseyin Avni Pasha and the fact that the sultan had fun more than these caused a personal hatred. At the same time, he considered some of his appointments in distant places as exiles.On the other hand, Midhat Pasha, who is a sincere supporter of legitimacy, and Mütercim Rüşdü Pasha, who have similar views, merged with Hüseyin Avni Pasha to take the sultan off the throne, although his political views differed. The coup was carried out relatively quietly on May 30, 1876, and V. Murad was thrown into the throne.On the morning of June 4, 1876, Abdülaziz removed his mother from the room and locked his door. The sounds of reading the Koran came from inside for a while. When no response was received from him, the door was broken, and the old sultan was half-seated on the cushion, and the veins of his two arms were cut in blood.


33. V. MURAD (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)

SULTAN V MURAD
SULTAN V MURAD
V. Murad, Eylül 1840’da I. Abdülmecid’in Kadın Efendisi Şevket-efzâ Vâlide Sultân’dan Çırağan sarayında dünyaya gelmiş ve 30 Mayıs 1876 yılında da 3 ay sürecek olan Osmanlı tahtına çıkmıştır. Sultân Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde ve hatta bilmeyerek de olsa katl olunmasında dahli bulunan V. Murad, alaturka terbiye usulleriyle büyütülmüş ve Arapça ile Fransızca’yı gençliğinde öğrenmiştir.33. Osmanlı padişahı olan 5. Murad (1840-1905) önceki padişah Abdülaziz'in yeğeni ve sonraki padişahı II. Abdülhamid'in ağabeyidir. Abdülaziz'in bir saray darbesi sonucu tahttan indirilişinden sonra onun yerine geçirilmiş, 93 gün boyunca tahtta kaldıktan sonra akli dengesinin bozulduğu gerekçe gösterilerek 31 Ağustos 1876'da padişahlık makamından indirilmiştir. Osmanlı tarihi boyunca en az süre yönetimde kalmış olan padişahtır. Tahttan indirildikten sonra birçok siyasi grup tarafından yeniden yönetime getirilmeye çalışılmış olmasına rağmen, bu girişimlerin hiçbiri başarılı olmamıştır.
3 aylık padişahlığından sonra Çırağan Sarayında ikamete mecbur edilen V. Murad, Ağustos 1904’de şeker hastalığından vefat etmiştir.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 5.MURAD 
V. Murad was born in September 1840 from Şevket-efzâ Vâlide Sultân, the First Master of Female Abdülmecid, at the Çırağan Palace and was on the Ottoman throne that would last for 3 months on 30 May 1876. V. Murad, who was involved in the removal of Sultân Abdülaziz from the throne and even if he did not know it, was raised by Turkish finishing methods and learned Arabic and French in his youth.33. Murad (1840-1905), the Ottoman sultan, the nephew of the previous sultan Abdülaziz and the next sultan II. He is the elder brother of Abdulhamid. Abdülaziz was replaced by his throne as a result of a palace coup, and he was deposed from the sultan's office on August 31, 1876, on the grounds that his mental balance was disturbed after he remained on the throne for 93 days. He was the sultan who remained in the administration for a minimum period of time throughout the Ottoman history. Although many political groups were tried to be brought back into power after being thrown from the throne, none of these attempts were successful.
V. Murad, who was obliged to stay in Çırağan Palace after his 3-month sultanate, passed away from diabetes in August 1904.

34. II. ABDÜLHAMİD (1876 – 1909)
SULTAN ABDULHAMID
SULTAN ABDULHAMID
Otuz dördüncü Osmanlı padişahı Sultan Abdülhamid, 1876-1909 yılları arasında 33 yıl hükümdarlık yaptı.
Abdülaziz’i ve V. Murat’ı tahttan indiren Mithat Paşa ile anlaşan II. Abdülhamid, 1876 yılında tahta çıktı. Saltanatı Osmanlı Devleti’nin en buhranlı dönemlerine denk geldi; bu dönemde isyanların patlak vermesinin yanı sıra Avrupa kamuoyu da Osmanlılar’ın aleyhine dönmüş durumdaydı.
1909 yılında Otuz Bir Mart Vak’ası olarak tarihe geçen isyanda, Ermeniler Adana’da ayaklanarak birçok Türk’ü katlettiği gibi İstanbul’daki olaylarda çok kanlı bir şekilde devam etti. Ancak Hareket Ordusu’nun girişimi ile isyanlar bastırıldı. Suçlular idam edildi ve meşrutiyetin korunduğu ilan edildi.
Ancak bu olanları II. Abdülhamid’in üzerine yıkmak onu tahttan indirmek isteyen Meclis-i Milli azaları yalan yanlış bir fetva hazırlayarak şeyhülislaman efendiye imzalatmaya çalıştılar, zorla aldıkları imza ile hal edilmesini meclise taşıdılar ve hemen o sırada mebusların bir kısmı derhal hal edilmesi lazım diye bağırmaya başladılar. Oylamaya sunuldu, ancak buna karşı olan mebusların da zorla oyu alındı ve böylece Abdülhamid’in hal’ine karar verilmiş oldu.Mahmut Şevket Paşa, tahttan indirdiği Abdülhamid’i Selanik’e gönderdi; oysaki sultan Çırağan Sarayı’nda kalmak istiyordu. Eşyalarını dahi almasına izin vermeden 38 kişilik ailesiyle birlikte yollandı. Selanik’te Alatini Köşkü’ne yerleştirilen Abdülhamid vaktini marangozluk ve demircilik ile geçirdi. Ancak onu öldürmek isteyen düşmanların Selanik’e yaklaştığını öğrendiklerinde II. Abdülhamid’i derhal İstanbul’a getirterek Beylerbeyi Sarayı’na yerleştirdiler. Hayatının son yıllarını burada yaşadı, I. Dünya Savaşı’nın o en buhranlı dönemlerinde ondan akıl almak isteyen paşalara; artık hiçbir akıl ve tavsiye veremeyeceğini devletin Almanya ve Avusturya yanında savaşa girmiş olmasının büyük bir sorumsuzluk olduğunu söyledi. Bu dönemde onun kıymeti daha iyi anlaşılsa da artık çok geçti. 1918 yılında vefat eden Abdülhamid’in naaşı II. Mahmut türbesine defnedildi.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS 2. ABDULHAMID
Sultan Abdülhamid, the thirty-fourth Ottoman sultan, ruled 33 years between 1876-1909.
Agreement with Mithat Pasha, who abducted Abdülaziz and V. Murat, from the throne, II. Abdulhamid came to the throne in 1876. His reign coincided with the most depressed periods of the Ottoman State; In this period, besides the riots broke out, the European public opinion was also against the Ottomans.
In the rebellion that went down in 1909 as the Thirty-One March Case, the Armenians rose up in Adana and continued in a bloody way in the events in Istanbul, as well as killing many Turks. However, with the initiative of the Movement Army, riots were suppressed. Criminals were executed and declared legitimacy was preserved. However, these ones II. The Parliamentary members who wanted to demolish him on the throne, tried to get him to sign the sheikhülislaman master by preparing a false fatwa, and he began to scream that it was necessary to be ready immediately. It was submitted to the voting, but the votes of the MPs who opposed it were taken, so that the situation of Abdulhamid was decided.Mahmut Şevket Pasha sent Abdulhamid, who had been deposed, from Thessaloniki; whereas the sultan wanted to stay in Çırağan Palace. He was sent with his family of 38 people, without even letting them take their belongings. Abdulhamid, who was placed in Alatini Mansion in Thessaloniki, spent his time with carpentry and blacksmithing. However, when they learned that the enemies who wanted to kill him were approaching Thessaloniki, II. They immediately brought Abdulhamid to Istanbul and placed them in Beylerbeyi Palace. He lived the last years of his life here, for those pashas who wanted to get their minds from those most depressed periods of the First World War; He said that he could no longer give any reason and advice and that the state had entered the war alongside Germany and Austria was a great irresponsibility. Although his value was understood better in this period, it was too late. The body of Abdulhamid who died in 1918, II. He was buried in the tomb of Mahmut.

35. MEHMET REŞAT (1909-1919)

SULTAN MEHMED REŞAT
SULTAN MEHMED REŞAT
1844 yılında İstanbul’da doğan Şehzade Mehmet’in babası Sultan Abdülmecid’tir. Küçük yaştan itibaren geleneklere göre iyi bir eğitim aldı ve babası ile amcasının sultanlık dönemlerinde rahat bir yaşam sürdü. 1876 yılında kardeşi Abdülhamid tahta çıktığında veliaht oldu böylece kardeşinin sultanlık döneminde gözetim altında bir hayat yaşadı.Meclis’i Umumi-i Milli 1909 yılında Abdülhamid’i tahtan indirerek veliaht olan Şehzade Reşat’ı tahta çıkarmaya karar verdi ve Hareket Ordusu’nun İstanbul’a girişini şehrin ikinci fethi kabul ederek yeni padişaha Beşinci Mehmet unvanı verildi. Böylece Sultan Reşat, daha çok Sultan Beşinci Mehmet olarak anıldı.Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaştı. Çanakkale Savaşı'nda tarihin en büyük direnişlerinden birini gerçekleştiren Türk milleti, tüm olumsuz şartlara rağmen, düşman donanmasının boğazlardan geçmesine izin vermedi. Osmanlı birlikleri, her cephede kahramanca mücadeleler vermesine rağmen, kazandığı yerel başarılar sonuca etki etmedi. Milletin başarıya ulaşması için dua etmekten başka bir iş görmeyen Mehmet Reşad, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu feci şartları içinde, 1918 yılında kalp yetmezliğinden dolayı vefat etti.

OTTOMANS EMPIRE SULTANS MEHMED REŞAD
Born in Istanbul in 1844, Şehzade Mehmet's father is Sultan Abdülmecid. From a young age, he received a good education according to traditions and lived a comfortable life during his sultanate times with his father and uncle. In 1876, when his brother Abdülhamid came to the throne, he became a heir and thus lived a life under surveillance during his brother's sultanate.
In 1909, the Parliament, the National Assembly, decided to take down the Prince Reşat, who was the heir by abolishing Abdulhamid from the throne, and the new Sultan was given the title of the Fifth Mehmet as the second conquest of the city. Thus, Sultan Reşat was mostly referred to as Sultan Beşinci Mehmet.The Ottoman Empire fought on many fronts in the First World War. Realizing one of the greatest resistance in history during the Çanakkale War, the Turkish nation did not allow the enemy fleet to pass through the straits despite all the negative conditions. Although Ottoman troops fought heroically on all fronts, their local success did not affect the outcome. Mehmet Reşad, who did not do anything other than pray for the success of the nation, died in 1918 due to heart failure in these disastrous conditions of the Ottoman Empire.

36.MEHMED VAHDETTİN (1918-1922)

SULTAN MEHMED VAHDEDDIN
SULTAN MEHMED VAHDEDDIN
Sultan Mehmet VI. Vahdettin, 2 Şubat 1861 yılında istanbul'da dünyaya geldi. Sultan Vahdettin I. Abdülmecit'in Gülüstu Hanım'dan olan en küçük oğludur. Amcasının oğlu Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin intiharı üzerine tek veliaht kaldı. Mehmet V. Reşat'ın vefatı üzerine 4 Temmuz1918 yılında Osmanlı tahtına çıktı.30 Ekim 1918 tarihinde, Limni adasının Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığı'nı yaptığı Osmanlı Heyeti ile İngiliz Amiral Calthorp'un Başkanı olduğu İtilâf Devletleri Heyeti arasında imzalanan Mondros Mütarekesi ile silahlı çatışma sona erdi. I. Dünya Savaşını bitiren bu antlaşma  çok ağır şartlar taşıyordu. Mondros Mütarekesi aslında Osmanlı Devleti'nin yıkılışını öngörmekte; İtilâf Devletleri'ne Osmanlı Devleti'nin herhangi bir bölgesine, güvenliklerini tehdit edecek bir durum nedeni ile işgal hakkını tanıyordu.Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilâf Devletleri, barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden, Türk topraklarının taksimine giriştiler. Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesi gereğince, bütün bir memleketin işgali için İtilâf Devletleri'ne imkân veriyordu.Sevr Antlaşması'na göre, Osmanlı Devleti parçalanıyor, Türk Milleti de yasama hakkından yoksun bırakılıyordu.Tüm bunlarınn ardından  Sultan Mehmed Vahdeddin Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karar verdi. Toplanan meclis düşman devletlerin görüşleri dışında bir karar alarak Misak-ı Millî'yi kabul etti. Bunun üzerine İngilizler İstanbul'u resmen işgal edip Osmanlı Mebusan Meclisi'ni dağıttılar.19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkarak Millî Mücadele hareketini başlatan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Anadolu'daki direniş hareketini örgütlediler. Kongreler, Kuva-yı Milliye direnişleri gerçekleştirildi. Nihayet 23 Nisan 1920'de TBMM'nin Ankara'da açılmasına karar verildi.Hayatını tehlikede gören Sultan Mehmed Vahdeddin, İstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanına baş vurarak İngiliz devletine sığınmak istediğini bildirdi. 17 Kasım 1922 sabahı İstanbul'dan Malaya isimli bir İngiliz zırhlısı ile ayrıldı.Saraydan ayrılışından sonra Vahdeddin önce Malta'ya, daha sonra Hicaz'a gitti.Mekke'de bir süre kaldıktan sonra İtalya'nın San Remo şehrine giderek vefatına kadar orada kaldı.


OTTOMANS EMPIRE SULTANS MEHMED VAHDEDDİN
Sultan Mehmet VI. Vahdettin was born on February 2, 1861 in Istanbul. He is the youngest son of Sultan Vahdettin I. Abdülmecit from Gülüstu Hanım. Upon the suicide of the son of his uncle, Crown Prince Yusuf Izzettin Efendi, he became the only crown prince. Upon the death of Mehmet V. Reşat, he took the Ottoman throne on July 4, 2018.On October 30, 1918, an armed clash ended with the Armistice of Mondros, signed between the Ottoman delegation headed by Navy Minister Hüseyin Rauf Orbay at the Port of Mondros of Limnos and the British Admiral Calthorp. This treaty, which ended the First World War, was under severe conditions. The Mondros Armistice actually predicts the collapse of the Ottoman State; It gave the Allied Powers the right to occupy any part of the Ottoman State due to a situation that would threaten their security.With the Mondros Armistice Treaty, the Allied Powers embarked on the division of the Turkish lands, without waiting for the signing of the peace treaty. Under Article 7 of the Cease-fire Treaty, it allowed the Allied Powers to occupy an entire country.
According to the Treaty of Sevres, the Ottoman State was falling apart, and the Turkish Nation was deprived of the right to legislature.After all this, Sultan Mehmed Vahdeddin decided to convene the Ottoman Parliament. The assembly gathered adopted Misak-ı Millî by taking a decision other than the views of the hostile states. The British then officially occupied Istanbul and disbanded the Ottoman Parliament.Mustafa Kemal Pasha and his friends, who started the National Struggle movement on May 19, 1919, went to Samsun and organized the resistance movement in Anatolia. Congresses, Kuva-y Milliye resistances were held. Finally, it was decided to open the TBMM in Ankara on April 23, 1920.
Sultan Mehmed Vahdeddin, who saw his life in danger, stated that he wanted to take refuge in the British state by appealing to the commander of the occupation forces in Istanbul. On the morning of November 17, 1922, he left Istanbul with a British battleship named Malaya.After leaving the palace, Vahdeddin first went to Malta and then to Hejaz.After staying in Mecca for a while, he went to San Remo, Italy and stayed there until his death.

COMMENTS

BLOGGER
Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : OSMANGAZİ'DEN SON PADİŞAHA KADAR ÖZ GEÇMİŞLERİ
OSMANGAZİ'DEN SON PADİŞAHA KADAR ÖZ GEÇMİŞLERİ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiABGvT5OrGE499NDWU406a9rtIKtPr7faKmb-_EbiEJf6JCIDPgwU1nYtSbKCGuFtY7Xw7KUv7v86aLplkH-y7f9W62bRjOnGGHz9QnjttVU7OydxSj_i8yWo0QJourgI4KBVkZXtOqA9M/w320-h400/bursasevdam_opt+%25288%252C10.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiABGvT5OrGE499NDWU406a9rtIKtPr7faKmb-_EbiEJf6JCIDPgwU1nYtSbKCGuFtY7Xw7KUv7v86aLplkH-y7f9W62bRjOnGGHz9QnjttVU7OydxSj_i8yWo0QJourgI4KBVkZXtOqA9M/s72-w320-c-h400/bursasevdam_opt+%25288%252C10.jpg
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2021/12/osmangaziden-son-padisaha-kadar-oz-gecmisleri.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2021/12/osmangaziden-son-padisaha-kadar-oz-gecmisleri.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR DEVAMINI OKU Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS İsteğinizle eşleşen herhangi bir gönderi bulunamadı Ana Sayfaya Dön Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Takipciler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content